Brak rejestracji dla celów VAT mimo takiego obowiązku może skutkować nie tylko naliczeniem odsetek od zaległości, ale też odpowiedzialnością karną skarbową.
Podatnik prowadził działalność, nie rejestrując się jako podatnik VAT mimo przekroczenia limitu obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego. Teraz obawia się odpowiedzialności.
– Jakie konsekwencje wiążą się z niedopełnieniem obowiązku rejestracji – pyta pan Marcin z Milanówka.
Brak rejestracji działalności gospodarczej dla celów VAT pomimo wystąpienia prawnego obowiązku może rodzić negatywne skutki. Jak wyjaśnia Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP, mogą to być konsekwencje zarówno podatkowe, jak i w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej.
– To, że dana osoba mająca status podatnika podlegającego obowiązkowi rejestracji dokonuje czynności opodatkowanych VAT i nie nalicza tego podatku, skutkuje zaległością podatkową po stronie tej osoby – mówi Marcin Zawadzki.
Nie ulega wątpliwości, że nie realizuje ona swoich zobowiązań publicznoprawnych, przez co doprowadza do uszczuplenia należności budżetowych.
– Dlatego też organy podatkowe będą dochodzić od tej osoby zapłaty niezadeklarowanego VAT wraz z odsetkami – stwierdza ekspert.
Nasz rozmówca dodaje, że z uwagi na brak rejestracji dla celów VAT osoba ta faktycznie nie będzie miała możliwości odzyskania podatku, który zapewne wystąpiłby, gdyby prowadziła działalność według standardowych procedur.
– W efekcie VAT do zapłaty oraz odsetki od zaległości będą kalkulowane na podstawie pełnego obrotu, tj. bez pomniejszenia o ewentualny VAT naliczony, jaki dana osoba powinna zadeklarować w przeszłości – ostrzega Marcin Zawadzki.
Trzeba jednak wskazać, że kwota zaległości faktycznie zależeć będzie od rodzaju prowadzonej sprzedaży. Może się np. okazać, że sprzedaż podlega 5-proc. stawce VAT, przez co kwota zaległości nie będzie aż tak istotna.
– Z drugiej strony brak rejestracji dla celów VAT czy brak ujawnienia podstawy opodatkowania, a przez to narażenie podatku na uszczuplenie stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone nawet karą pozbawienia wolności – zwraca uwagę nasz rozmówca.
Przestępstwem jest także dokonywanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, gdy taki obowiązek występuje. W ocenie eksperta w opisanym przypadku może dojść do zbiegu różnych przestępstw skarbowych, których karalność faktycznie zależeć będzie od ich wagi, zaangażowanych kwot czy złożenia czynnego żalu.
W rezultacie, zdaniem Marcina Zawadzkiego, zanim podejmie się decyzję o działaniu w tzw. szarej strefie, lepiej wziąć pod uwagę ryzyko podatkowe i karne, jakie się z tym wiąże.
6930 zł wynosi w 2011 roku ustawowy próg między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Jest to kwota należności podatkowej uczulonej lub narażonej na uszczuplenie
Podstawa prawna
Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).