Wydanie specjalistycznej opinii medycznej na podstawie postanowienia prokuratury bądź innego organu państwowego nie może być zwolnione z VAT.
Izba Skarbowa w Poznaniu zajęła się omówieniem zasad rozliczania VAT od usług medycznych. W analizowanej sprawie podatnik wydawał specjalistyczne opinie medyczne na podstawie postanowienia prokuratury lub innego organu państwowego. W celu przygotowania opinii medycznej wykonywane są następujące czynności: zapoznanie się z aktami i dokumentacją medyczną, zaprogramowanie obserwacji pacjenta i ustalenie ewentualnych badań, badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, analiza wyników i uzgodnienie opinii.
Poznańska izba przypomniała, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się z podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.