Wydanie specjalistycznej opinii medycznej na podstawie postanowienia prokuratury bądź innego organu państwowego nie może być zwolnione z VAT.
Izba Skarbowa w Poznaniu zajęła się omówieniem zasad rozliczania VAT od usług medycznych. W analizowanej sprawie podatnik wydawał specjalistyczne opinie medyczne na podstawie postanowienia prokuratury lub innego organu państwowego. W celu przygotowania opinii medycznej wykonywane są następujące czynności: zapoznanie się z aktami i dokumentacją medyczną, zaprogramowanie obserwacji pacjenta i ustalenie ewentualnych badań, badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, analiza wyników i uzgodnienie opinii.
Poznańska izba przypomniała, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się z podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.
Zwolnieniu podlegają również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne (o których mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej), psychologów. Izba powołała się na przepisy unijne, wskazując, że zostały one implementowane do polskiego porządku prawnego. Zgodnie z nimi zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze, a także świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.
Według izby głównym celem usług świadczonych przez podatnika jest uzgodnienie opinii o stanie zdrowia, które jest wymagane przez prokuraturę lub inne organy państwowe. Stąd efektem usługi świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej jest dostarczenie osobie trzeciej elementu koniecznego dla podjęcia decyzji pociągającej za sobą prawne konsekwencje dla osoby zainteresowanej lub innych osób. Taka usługa medyczna nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia, stąd nie może być objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług.
W konsekwencji wydanie przez podatnika w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie postanowienia prokuratury bądź innego organu państwowego specjalistycznej opinii medycznej nie korzysta ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 maja 2011 r. (nr ILPP4/443-174/11-4/ISN).
Ważne!
Usługa, która nie spełnia przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. jej bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, będzie opodatkowana VAT