Rolnik ryczałtowy nie może po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT odjąć daniny, którą wcześniej zapłacił w cenie maszyn – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła rolnika, który chciał odliczyć podatek naliczony zawarty w cenie maszyn potrzebnych mu do prowadzenia gospodarstwa. Kupił je znacznie wcześniej, natomiast podatek zamierzał odliczyć w chwili, gdy zarejestrował się jako czynny podatnik VAT.
Uważał, że zasadniczo prawo to przysługuje wszystkim podatnikom, niezależnie od tego, czy się zarejestrowali jako czynni podatnicy VAT.
Izba Skarbowa w Poznaniu nie zgodziła się z nim. Wyjaś- niła, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tymczasem rolnik nie był w momencie zakupu maszyn zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Był bowiem rolnikiem ryczałtowym.
To oznacza – zdaniem izby – że korzystał on ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, a także świadczenie przez niego usług rolniczych. W konsekwencji – jak uznała izba – zainteresowany, zanim zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, nie wykorzystywał kupionych maszyn do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie ma więc prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Rolnik zaskarżył tę interpretację do WSA w Poznaniu. Sąd oddalił jednak jego skargę. Orzekł, że skoro w momencie zakupu maszyn podatnik był rolnikiem ryczałtowym, to nie mógł odliczyć podatku naliczonego, bo korzystał ze zwolnienia z VAT.
Zdaniem sądu nie ma znaczenia to, że rolnik zamierzał w przyszłości, przy użyciu tych maszyn, wykonywać czynności opodatkowane.
Takiego samego zdania był NSA. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Ewa Rojek wyjaśniła, że dla odliczenia podatku nie ma znaczenia moment rejestracji, ale związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. Skoro przed rejestracją rolnik był zwolniony z podatku, to taki warunek nie został spełniony. Nie może więc odliczyć podatku.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1140/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia