Wraz z wprowadzeniem programu Mieszkanie dla Młodych zlikwidowano możliwość odliczenia części podatku VAT na niektóre materiały budowlane. Prawo do takiej ulgi zachowały jednak osoby młode, które budują swój pierwszy dom. W ich przypadku limit ewentualnego zwrotu często przekracza kwoty, jakie mogą otrzymać kredytobiorcy w ramach 10- lub 15-procentowej dopłaty do wkładu własnego.

W latach 2007-2013 w ramach programu Rodzina na Swoim na budowę domu systemem gospodarczym udzielono ponad 36 tysięcy kredytów, co stanowiło niespełna 20 procent wszystkich kredytów przyznanych w ramach tego programu. Z kolei w nowym programie, Mieszkanie dla Młodych, nie przewidziano udzielania kredytów osobom budującym domy. Nie oznacza to jednak, że takie osoby nie mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa - dla spełniających określone kryteria pozostawiono bowiem możliwość odliczenia części podatku VAT na niektóre materiały budowlane.

Jaki dom budować, by otrzymać zwrot VAT?

O zwrot podatku VAT można ubiegać się w przypadku budowy domu jednorodzinnego, ale także w przypadku przebudowy pomieszczenia niemieszkalnego (np. strych) na lokal mieszkalny. Dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania pozwolenia na budowę nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2014 roku.

Reklama

Kolejnym wymogiem dotyczącym budowanego domu lub lokalu jest jego powierzchnia: w tej kwestii wymagania są takie same jak w przypadku osób korzystających z dopłaty do wkładu własnego w ramach programu MdM. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa domu nie może być większa niż 100 metrów kwadratowych, a lokalu - 75 metrów kwadratowych.

Reklama

Analogicznie jak w programie Mieszkanie dla Młodych, jeśli osoba ubiegająca się o zwrot podatku VAT w dniu wydania pozwolenia na budowę ma co najmniej troje dzieci na utrzymaniu, dopuszczalna powierzchnia nieruchomości jest większa o 10 metrów.

Kto może odliczyć VAT?

Możliwość odliczenia części podatku VAT mają osoby młode, które do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat. Oznacza to, że jeśli pozwolenie zostało uzyskane w 2014 roku, to o zwrot VAT mogą starać się osoby urodzone w 1979 roku lub później. Ponadto, podobnie jak w przypadku dopłaty do wkładu własnego, do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba starająca się o taki zwrot nie może być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej.

Zwrot, ale jak wysoki?

Zwrotowi podlega różnica w zapłaconym podatku VAT pomiędzy stawką podstawową (23 proc.), a stawką preferencyjną (8 proc.). Zgodnie z ustawą jest to dokładnie 65,22 proc. kwoty zapłaconego podatku VAT, przy czym łączna kwota zwrotu nie może być wyższa niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Parametr ten jest aktualizowany co kwartał i w III kwartale 2014 roku kwota zwrotu nie może być wyższa niż 35 536 złotych. Warto zwrócić uwagę, że kwota ta nie jest zróżnicowana dla regionów, w odróżnieniu od dopłaty do wkładu własnego w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych.

Jak uzyskać zwrot podatku?

Zwrot podatku VAT można otrzymać dopiero po złożeniu w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego wniosku. Czynność tę należy wykonać najpóźniej do końca roku, w którym budynek został oddany do użytkowana.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnicę między zwrotem VAT, a dopłatą do wkładu własnego. Ubiegając się o środki z Urzędu Skarbowego nie trzeba zaciągać kredytu (jak w przypadku programu MdM). Zwrot VAT przysługuje więc także w sytuacji, gdy nieruchomość budowana jest ze środków własnych. Jeśli jednak budowa finansowana jest za pomocą kredytu, wówczas można zaciągnąć go w dowolnym banku, a nie tylko w tych, który ma w ofercie kredyt preferencyjny.

Michał Krajkowski, Główny Analityk, Dom Kredytowy Notus