Po nowelizacji, która weszła w życie ponad rok temu, kwestią problematyczną stała się data wykonania usługi budowlanej. Czy faktycznie cokolwiek się w tym zakresie zmieniło?
Obecnie obowiązek podatkowy od usług budowlanych powstaje z datą wystawienia faktury, lecz nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług (art. 19 ust. 5 pkt 3a). Organy prezentują stanowisko, zgodnie z którym nie ma żadnej podstawy do tego, aby utożsamiać datę wykonania usługi budowlanej z dniem podpisania dokumentu świadczącego o przyjęciu/odbiorze robót budowlanych (np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPP1/443-1191/13-2/Mpe).
Reklama
Zmiana podejścia organów jest nieuzasadniona w świetle regulacji dotyczących obowiązku podatkowego. Organy pomijają bowiem nowy art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, który nie ma swojego odpowiednika w dyrektywie VAT, i moim zdaniem został wprowadzony przez ustawodawcę specjalnie do usług budowlanych. Zgodnie z jego treścią, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Reklama
Przepis ten jest bardzo podobny do poprzednio obowiązującego art. 19 ust. 14, zgodnie z którym obowiązek podatkowy od usług budowlanych przypadał z momentem zapłaty nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług, tj. również w zakresie usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
W nowych regulacjach nie ma wprost mowy o protokołach zdawczo-odbiorczych, ale powtarza się tę samą zasadę – usługę przyjętą uznaje się za usługę wykonaną na potrzeby rozliczenia VAT.
Porównanie przepisów sprzed i po 1 stycznia 2014 r. wskazuje według mnie, że w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych nie nastąpiła zmiana normatywna tych przepisów i obowiązek podatkowy w VAT jest uzależniony od momentu wykonania tych usług potwierdzonego w protokole odbioru lub w świadectwie płatności. Dopiero podpisanie protokołu odbioru potwierdza, że usługi zostały wykonane, co daje wykonawcy prawo do żądania zapłaty kwoty należnej, a więc możliwość określenia podstawy opodatkowania.

Dominika Cabaj doradca podatkowy, dyrektor w DLA Piper