Spółka planuje świadczenie usług w zakresie organizacji regat i rekreacji. Usługa ma charakter kompleksowy i polega na udostępnianiu jachtów, zakwaterowania w hotelu oraz zakupie usług gastronomicznych. Uczestnicy będą otrzymywać faktury z tytułu „uczestnictwa w regatach” z 23-proc. VAT. Czy spółka odliczy VAT od zakupu usług hotelowych i gastronomicznych?
Niestety nie. Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik może odliczyć VAT naliczony, jeśli spełni warunki pozytywne, m.in. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz nie znajdą zastosowania przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy o VAT.
Artykuł 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.
Zasada ta wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Oznacza to, że ograniczenie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony ma zastosowanie w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych.
W konsekwencji spółka nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od kupowanych przez nią w ramach organizowanych regat i rekreacji usług zakwaterowania w hotelach (usług noclegowych) i usług gastronomicznych, nawet jeśli są one związane z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ ustawodawca wprost wyłączył tego typu usługi z prawa do odliczenia.
Wykładnię taką potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja nr IBPP1/443-84/15/DK).
Podstawa prawna
Art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).