Świadczenia o zbliżonej naturze powinny być traktowane analogicznie. Dziwić zatem może, że badania lekarskie w ramach medycyny pracy nie zawsze korzystają ze zwolnienia jak zwykłe badania kontrolne
Przesłanki, jakie muszą zostać spełnione przez usługi medyczne, aby zastosować wobec nich zwolnienie z VAT, określa art. 43 ust. 1 pkt 18–19 ustawy o VAT. W szczególności, by usługę taką uznać za podlegającą zwolnieniu z VAT, musi ona spełniać przynajmniej jedną z poniższych przesłanek, tj. służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu lub poprawie zdrowia. Mimo tej regulacji istnieją rozbieżności interpretacyjne w stosunku do pewnych kategorii tych usług.
Bez obciążeń