Podstawą opodatkowania jest całość wynagrodzenia otrzymanego za wykonane usługi, nie tylko wartość pieniężna – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę, która wygrała przetarg na rozbiórkę budynku ujęcia wody oligoceńskiej i pawilonu handlowego. Za swoje usługi dostała wynagrodzenie w dwóch postaciach: były to zarówno pieniądze, jak i materiał z rozbiórki (gruz, złom, drewno, aluminium). Taki podział zapłaty wynikał wprost z oferty przedstawionej miastu. Spółka pomniejszyła należne jej wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu o wartość pozyskanych materiałów i tylko za tę część robót budowlanych zapłaciła VAT. Nie zaewidencjonowała wynagrodzenia w naturze.
Organy uznały, że spółka powinna była zapłacić podatek od całości wynagrodzenia. Stwierdziły, że w wyniku realizacji umowy doszło do odpłatnej zamiany usług budowlanych na towary (materiały z rozbiórek), którymi spółka mogła dysponować jak właściciel. Obniżenie ceny o wartość odzyskanych materiałów nie oznacza, że tym samym została obniżona wartość robót, od których trzeba zapłacić VAT – wyjaśniły.
Stanowisko to podtrzymały zarówno WSA w Białymstoku, jak i NSA. Sądy były zgodne, że podstawą opodatkowania w VAT (w brzmieniu obowiązującym w 2009 r.) był obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku (obecnie jest nią wszystko to, co stanowi zapłatę).
Sędzia NSA Marek Kołaczek wyjaśnił, że tym samym kwota należna obejmuje całość świadczenia, a nie tylko jego część. Na potwierdzenie przytoczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C317/94).
– To oznacza, że podstawę opodatkowania stanowi wynagrodzenie, które dostawca rzeczywiście otrzymał – podsumował sędzia Kołaczek.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 1542/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia