Komentowane przepisy dotyczą mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP, ang. split payment). Zostały one dodane z 1 lipca 2018 r. ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62; dalej: ustawa nowelizująca).
Istotą MPP jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, pozostała zaś część odpowiadająca kwocie VAT na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), środkami z którego może on dysponować w bardzo ograniczony sposób. Dzięki temu dostawca – zważywszy, że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy – nie może przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści podatek należny fiskusowi.