Czy świadczenie usług rozliczania zaliczek od dochodów z wynajmu trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej? Dlaczego wartości artykułów spożywczych udostępnionych pracownikom do ogólnej konsumpcji nie należy doliczać do ich przychodów? Jaka stawka VAT jest właściwa dla usług rezerwacji taxi? Kiedy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki cypryjskiej nie jest opodatkowane PCC?
Podatnik prowadzący biuro księgowe świadczy dla zagranicznej osoby fizycznej usługi rozliczania zaliczek na PIT od dochodów z wynajmu nieruchomości położonej w Polsce. Czy świadczenie tych usług trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. A contrario – nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaż na rzecz m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wskazać przy tym należy, że obowiązujące na gruncie VAT pojęcie działalności gospodarczej definiuje art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Definicja ta jest szersza od definicji działalności gospodarczej obowiązujących na gruncie innych przepisów i obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest nawet wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników majątku prywatnego (zob. przykładowo interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, oraz z 9 listopada 2017 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.397.2017.2.ZD).