X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zgodnie z wewnętrzymi regulaminami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy refunduje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi (użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy) zakup okularów korygujących wzrok. Robi to w sytuacji, gdy lekarz zalecił potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Spółka refunduje pracownikowi na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy koszt zwrotu zakupu okularów korekcyjnych do wysokości 400 zł. Zwrot dokonywany jest po złożeniu przez pracownika wniosku i po przedstawieniu zaświadczenia lekarza medycyny pracy oraz faktury wystawionej przez zakład optyczny na danego pracownika do wysokości limitu 400 zł. Zwrot powinien być dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o refundację. Jeżeli pracownik zapłaci za okulary mniej, to otrzyma zwrot w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Natomiast jeżeli zapłaci więcej, to zostanie mu zrefundowana jedynie kwota 400 zł. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy pracownika. 20 maja 2019 r. spółka dokonała refundacji za okulary korekcyjne jednemu z pracowników. Pracownik spełnił wszystkie warunki do uzyskania refundacji. Nabył okulary 16 maja 2019 r. Zakup okularów korekcyjnych został udokumentowany fakturą wystawioną 16 maja 2019 r. przez zakład optyczny na tego pracownika w wysokości brutto 680 zł. Na rachunek bankowy spółka przelała 20 maja 2019 r. refundację w wysokości 400 zł. Jak spółka powinna rozliczyć tę refundację na gruncie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Zaliczki na CIT i VAT spółka opłaca za okresy miesięczne.

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA PRACY