W omawianej sprawie sporny budynek był sklasyfikowany w ewidencji jako budynek o funkcji transportu i łączności. Rada gminy uchwaliła, że budynki gospodarcze są zwolnione z podatku. W uchwale dotyczącej stawek podatku od nieruchomości określiła też stawkę podatku dla budynków lub ich pozostałych części.

Sąd uznał więc, że zwolniona będzie jedynie ta część budynku gospodarczego, która nie jest garażem. Wskazał, że za budynek gospodarczy należy rozumieć m.in. budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia. Jest to definicja określona w par. 3 pkt 8 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Rz 574/11