Resort wyjaśnił, że stawkę podatku właściwą dla budynków mieszkalnych stosuje się do garaży będących pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu przepisów o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz dla garaży wielostanowiskowych mieszczących się w bryle budynku, stanowiących element nieruchomości wspólnej. Natomiast garaż będący odrębną nieruchomością z księgą wieczystą podlega opodatkowaniu stawką jak dla budynków i ich części pozostałych.

Zatem różnice w opodatkowaniu garaży wynikają z ich odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej. Niemniej w wyroku z 12 października 2011 r. (sygn. akt II FSK 733/10) NSA zajął odmienne stanowisko. W rezultacie 28 listopada 2011 r. NSA w innej sprawie skierował pytanie prawne do poszerzonego składu tego sądu (postanowienie sygn. akt II FSK 535/10), który w uchwale rozstrzygnie wątpliwości.