Spadkobierca złożył deklaracje miesięczne VAT za zmarłego podatnika. Następnie złożył do urzędu skarbowego wniosek o wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości oprocentowania z tytułu zwrotu VAT na rzecz spadkobiercy. Naczelnik urzędu skarbowego uwzględnił prawo spadkobierców do zwrotu na ich rzecz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, skoro spadkodawca przed śmiercią nabył prawo do zwrotu podatku, ale odmówił spadkobiercom wypłaty oprocentowania przypadającego od tego zwrotu.

Spadkobierca złożył odwołanie do izby skarbowej, która utrzymała w mocy decyzję naczelnika. Organy podatkowe uzasadniły odmowę tym, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku. Skargi spadkobiercy nie uwzględniły również sądy administracyjne.

W ocenie sądów data śmierci podatnika – spadkodawcy, czyli data otwarcia spadku, jest co do zasady nieprzekraczalną cezurą czasową naliczania nie tylko odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy, ale też oprocentowania należności przypadających na rzecz spadkodawcy.

Na podstawie Ordynacji podatkowej oprocentowanie będzie naliczane nadal, jeżeli w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia woli, zawierającego zgodne stanowisko wszystkich spadkobierców o podziale należności, nie doszło do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Sędzia NSA Krystyna Chustecka potwierdziła, że jeśli spadkodawca do dnia otwarcia spadku nie nabył prawa do oprocentowania zwrotu podatku od towarów w i usług za dane miesiące, to spadkobierca nie może domagać się wypłaty odsetek. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 823/10.