Od początku 2009 roku podatnicy, którzy dobrowolnie spłacą zaległości podatkowe, mogą zastosować obniżoną 75-proc. stawkę odsetek za zwłokę (obecnie 10,5 proc.).

Według MF regulacji tych nie stosuje się do spraw sprzed 2009 roku, czyli przed dniem wprowadzenia do Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) tych przepisów. Przyjęcie odmiennego stanowiska – jak podkreśla resort – prowadziłoby do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa przez stosowanie przy obliczaniu odsetek za zwłokę od zaległości za ten sam okres przed 1 stycznia 2009 r. różnych stawek (podstawowej bądź obniżonej) w zależności od tego, kiedy podatnik złożył korektę deklaracji (przed lub po 1 stycznia 2009 r.).

– W niekorzystnej sytuacji znaleźliby się podatnicy, którzy skorygowali deklaracje i wpłacili zadeklarowany podatek przed wejściem w życie nowego przepisu – argumentuje Wiesława Dróżdż z MF.

Dodaje, że obecnie nie są sygnalizowane problemy związane ze stosowaniem obniżonych odsetek.

– Trudno zgodzić się ze stanowiskiem ministerstwa – ocenia Jakub Żak, członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Ekspert wskazuje, że celem wprowadzenia obniżonej stawki odsetek za zwłokę było zmotywowanie podatników mających zaległości podatkowe do ich jak najszybszej spłaty. Interpretacja przepisu zaproponowana przez MF może ten cel zniweczyć.

– Trudno uznać, że podatnicy będą specjalnie czekać z zapłatą zaległości tylko po to, by móc zapłacić częściowo niższe odsetki za zwłokę, które per saldo, z uwagi na upływ czasu mogą/mogły stać się wyższe, niż gdyby zaległość została uregulowana wcześniej – stwierdza Jakub Żak.

Zwraca też uwagę, że odsetki za zwłokę mają charakter sankcyjny. A zatem, wydaje się, można ten przepis zinterpretować zgodnie z regułami odpowiedzialności karnej. Jeśli sprawca popełnił czyn zabroniony, gdy był on zagrożony inną sankcją, niż jest, stosuje się nową sankcję, o ile jest ona względniejsza dla sprawcy. Taka interpretacja według Jakuba Żaka oddałaby cel wprowadzenia przepisu, nie wymagałaby jego zmiany, a jednocześnie umożliwiłaby jego skuteczne zastosowanie.

Lista barier

Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana z MF.