Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że w przepisach wykonawczych dotyczących zasad przyznawania i przekazywania gminom rekompensat związanych z dochodami utraconymi przez zwolnienia podatkowe naruszono konstytucję. W jego ocenie wprowadzenie terminów do złożenia korekty wniosku o przyznanie rekompensaty mieści się w delegacji ustawowej i jest zgodne z konstytucyjnym systemem źródeł prawa. Jednak podkreślił, że terminy te maję jedynie charakter porządkowy.

– Celem ustawodawcy było pełne zrekompensowanie gminom strat w dochodach, jakie wynikały z wprowadzenia ustawowych zwolnień w należnych im podatkach – podkreślał sędzia TK Marek Kotlinowski. Dlatego Trybunał uznał, że wprowadzenie sankcji w postaci utraty części rekompensaty w przypadku niedotrzymania terminów do złożenia korekty jest niezgodne z celem ustawy. Taka sankcja wprowadza dodatkowy warunek, od którego uzależniono uzyskanie stuprocentowej rekompensaty utraconych dochodów.

Przypomnijmy, gminy, które utraciły swoje dochody przez wprowadzenie zwolnień w należnych im podatkach, np. od nieruchomości, mają prawo do rekompensaty. Przepisy wykonawcze zezwalają gminie na korektę pierwotnie złożonego wniosku, gdy założona i rzeczywista kwota straty ostatecznie się różnią. W rozporządzeniu zastrzeżono, że gmina ma złożyć korektę w terminie 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę i nie później niż do 31 maja następnego roku. Korekta złożona po terminie skutkuje tym, że kwota rekompensaty nie jest zwiększona. Trybunał uznał, że taka sankcja jest niekonstytucyjna.

Sygn. akt U 4/09

at