Rada gminy może wprowadzić zwolnienie z podatku dla właścicieli wybranych nieruchomości, ale musi precyzyjnie określić ich zakres.
Właściciele nieruchomości, których nie obejmują zwolnienia uchwalane przez rady gmin i miast, zgłaszają często wątpliwości, czy rada w ogóle mogła podjąć taką decyzję. Dotyczy to sytuacji, gdy zwolnieniu podlegają tylko właściciele niektórych, precyzyjnie opisanych w uchwale nieruchomości, np. rada uchwaliła zwolnienie od podatku od nieruchomości dla właścicieli kamienic wybudowanych przed 1945 rokiem i położonych w centrum miasta, pod warunkiem że odnowią w ciągu roku elewacje swoich budynków.

Uprawnienie z ustawy

Jak wyjaśnia Adam Hellwig, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers, rady gmin mogą wprowadzać zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim rada gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe inne niż już przewidziane we wspomnianej ustawie i inne niż dotyczące podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.
– Ustawa nie precyzuje przy tym zakresu zwolnień, które mogą być wprowadzane lokalnie. Inwencja należy do organów lokalnych, ale musi być spełniony jeden warunek – nowe zwolnienia mają mieć charakter przedmiotowy, a nie zwalniać z podatku określony krąg podmiotów – tłumaczy Adam Hellwig.Wątpliwości podatników

W praktyce mogą się pojawić wątpliwości, czy zwolnienie ma charakter podmiotowy, czy przedmiotowy, jak w przytoczonej na początku sytuacji, w której określenie samego przedmiotu w sposób precyzyjny zakreśla i ogranicza jednocześnie krąg podmiotów, które korzystają ze zwolnienia.
– Decydujące znaczenie o tym, czy jest to zwolnienie podmiotowe, czy przedmiotowe, będzie miało brzmienie przepisów uchwały rady – uważa Adam Hellwig.
Dodaje, że jeśli będzie precyzowało sytuacje, w których dana nieruchomość ma podlegać zwolnieniu, należy przychylić się do stanowiska, że jest to zwolnienie przedmiotowe.
Jako przykład zwolnienia przedmiotowego Adam Hellwig podaje uchwałę, na mocy której zwolnieniu podlegają grunty, budowle i budynki zajęte pod część lotniczą lotnisk użytku publicznego. Jest to zwolnienie przedmiotowe, mimo że w praktyce wiadomo, które podmioty są podatnikami z tego tytułu. Nie zmienia to faktu, że inne nieruchomości posiadane przez te podmioty będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Ze zwolnieniem podmiotowym, którego radzie gminy nie wolno uchwalić, będziemy mieli natomiast do czynienia w sytuacji, gdy z treści uchwały rady wynika, że zwolnieni z podatku od nieruchomości są niektórzy podatnicy (czyli zwolnieni oni będą w całości z podatku).
Ważne
Rada gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości, czyli zwalniające np. określone budynki. Właściciel budynku od pozostałych nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek