Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest podatnikiem CIT, mimo że nie ma osobowości prawnej – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Skarżąca twierdziła, że niepubliczny zakład jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn.zm.) jest podatnikiem CIT. Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził natomiast, że niepubliczny zakłada opieki zdrowotnej nie jest podatnikiem CIT, ponieważ nie posiada osobowości prawnej.
Zdaniem sądu, rację w sporze ma skarżąca. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z pewnymi zastrzeżeniami, które nie miały znaczenia w tej sprawie.
Sąd orzekł więc, że niepubliczny ZOZ jest podatnikiem podatku dochodowego. Zwrócił również uwagę, że pojęcie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, tylko publiczne zakłady opieki zdrowotnej są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego. Niepubliczny ZOZ nie może więc zostać wpisany do tego rejestru. Skarżąca zwracała jednak uwagę, że zakład jest wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę.
Reklama
WSA stwierdził też, że jednostki organizacyjne muszą spełniać określone cechy, m.in. być jednostką wyodrębnioną, posiadać majątek i prowadzić oddzielną gospodarkę budżetową. Zdaniem sądu, w przypadku niepublicznego ZOZ wszystkie te cechy zostały spełnione.
Wyrok jest nieprawomocny.
Ustawa o CIT określa, kto jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółki kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 21 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1228/11.