Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby wprowadzić możliwość przeksięgowania niezamortyzowanych części środków trwałych, która zwiększa fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), np. szpitala, na rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Natomiast w przypadku pozostałej części środków, które po utworzeniu SPZOZ zwiększałyby fundusz założycielski, resort chce umożliwić przeksięgowanie na fundusz zapasowy stanowiący źródło pokrycia strat. Wynika to z projektu założeń zmian do ustawy o lecznictwie w wersji przekazanej na Komitet Rady Ministrów.
Rozwiązanie to zdaniem twórców założeń ma wyeliminować negatywne skutki księgowania przez SPZOZ dotacji o charakterze inwestycyjnym oraz darowizn i innych środków, które zgodnie z nieobowiązującymi przepisami zwiększały fundusz założycielski. Nie było więc możliwości zrekompensowania kosztów amortyzacji odpowiednią wartością przychodów, co prowadziło do pogorszenia wyników finansowych.
– Wprowadzenie możliwości przeksięgowania niezamortyzowanej części środków, która zwiększyła fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na rozliczenia międzyokresowe przychodów w momencie przekształcenia, jest pomysłem kuriozalnym – uważa prof. Gertruda Świderska, prezes Mac Auditor, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH.

910 mln zł wynosi strata szpitali wykazana w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok

Takie ujęcie może mieć miejsce w przypadku otrzymania środków na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych czy wartości niematerialnych oraz przy otrzymaniu nieodpłatnym środków trwałych. Na dzień poprzedzający dzień przekształcenia sumuje się fundusz założycielski, fundusz zakładu, fundusz z aktualizacji wyceny i niepodzielony wynik. Następnie koryguje się tę wielkość o wartość netto niewnoszonych nieruchomości i wynik przeszacowania do wartości rynkowej wnoszonych nieruchomości. Ta wielkość stanowi kapitał własny (podstawowy) w bilansie otwarcia spółki.
Według Gertrudy Świderskiej przedstawione w projekcie argumenty wskazują na chęć wprowadzania przepisu dla realizacji określonego celu bez znajomości przepisów rachunkowości.
Etap legislacyjny Projekt założeń zmian do ustawy o lecznictwie przekazany na Komitet Rady Ministrów