Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby wprowadzić możliwość przeksięgowania niezamortyzowanych części środków trwałych, która zwiększa fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), np. szpitala, na rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Natomiast w przypadku pozostałej części środków, które po utworzeniu SPZOZ zwiększałyby fundusz założycielski, resort chce umożliwić przeksięgowanie na fundusz zapasowy stanowiący źródło pokrycia strat. Wynika to z projektu założeń zmian do ustawy o lecznictwie w wersji przekazanej na Komitet Rady Ministrów.
Rozwiązanie to zdaniem twórców założeń ma wyeliminować negatywne skutki księgowania przez SPZOZ dotacji o charakterze inwestycyjnym oraz darowizn i innych środków, które zgodnie z nieobowiązującymi przepisami zwiększały fundusz założycielski. Nie było więc możliwości zrekompensowania kosztów amortyzacji odpowiednią wartością przychodów, co prowadziło do pogorszenia wyników finansowych.