Jutro wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi do sporządzenia aktu przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową niezbędne są m.in. sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami rewidenta – jeżeli podlegały one badaniu.
Paweł Zaczyński, menedżer w dziale Audytu Deloitte wyjaśnia, że przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) w spółkę kapitałową wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu zamknięcia, który staje się bilansem otwarcia spółki kapitałowej. Przy tym suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem. Uwzględnia on korektę wynikającą z przeszacowania nieruchomości przejętych przez spółkę kapitałową do wartości rynkowej oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do spółki.

Za ustalenie wskaźnika zadłużenia SPZOZ wyliczanego na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy odpowiedzialny jest podmiot tworzący (np. jednostka samorządu terytorialnego)