Jutro wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi do sporządzenia aktu przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową niezbędne są m.in. sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami rewidenta – jeżeli podlegały one badaniu.
Paweł Zaczyński, menedżer w dziale Audytu Deloitte wyjaśnia, że przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) w spółkę kapitałową wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu zamknięcia, który staje się bilansem otwarcia spółki kapitałowej. Przy tym suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem. Uwzględnia on korektę wynikającą z przeszacowania nieruchomości przejętych przez spółkę kapitałową do wartości rynkowej oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do spółki.

Za ustalenie wskaźnika zadłużenia SPZOZ wyliczanego na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy odpowiedzialny jest podmiot tworzący (np. jednostka samorządu terytorialnego)

– Wartość rynkowa nieruchomości znajdujących się na dzień poprzedzający dzień przekształcenia w zakładzie opieki jest określana przez podmiot tworzący, np. jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – twierdzi nasz rozmówca.
Dodaje również, że w księgach rachunkowych należy ująć korektę wynikającą z przejęcia części zobowiązań SPZOZ przez podmiot tworzący, w taki sposób, by wartość wskaźnika zadłużenia ustalonego na dzień przekształcenia wyniosła nie więcej niż 0,5. Korekty takiej będzie można dokonać w oparciu o informacje dostarczone przez kierownika SPZOZ.
Przy określeniu, które zobowiązania podlegają przejęciu, należy kierować się zasadą, że w pierwszej kolejności podmiot tworzący przejmuje zobowiązana wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami.
Obowiązki dotyczące posiadania sprawozdań finansowych wynikają z rozporządzenia ministra skarbu z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz.U. z 10 stycznia 2012 r., poz. 26).