Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2013. Przewiduje on mniejszy niż wcześniej zakładano wzrost PKB (2,2 proc) przy , wzroście danin – akcyzy, podatków, a także likwidacje ulg i zamrożenie płac sfery budżetowej.

Likwidacja ulg i przywilejów podatkowych

Jak informuje komunikat, najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2013 r. obejma: ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych; włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; zakładany wzrost akcyzy na papierosy o 5 proc.; likwidacja ulgi internetowej (oczekiwane skutki budżetowe w 2014 r.); zmiany dotyczące przyznawania ulgi na wychowywanie dzieci (oczekiwane skutki budżetowe w 2014 r.).

Natomiast 2013 r. będzie pierwszym rokiem, w którym zostaną zaobserwowane skutki wprowadzenia ulgi w postaci odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Dochody podatkowe większe o 5,1 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 266.982.697 tys. zł, tj. o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:
• VAT – 126.414.509 tys. zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.),
• akcyza – 64.543.730 tys. zł (wzrost o 3,4 proc.),
• CIT – 29.638.450 tys. zł (wzrost o 11,3 proc.),
• PIT – 42.936.000 tys. zł (wzrost o 6,2 proc.);
• podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2.200.000 tys. zł (o 642.000 tys. zł więcej niż w 2012 r.)
Dochody gmin z CIT i PIT

W 2013 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,11 do 49,27 proc., w przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.