Podatek na preferencyjnych zasadach może obliczyć w zeznaniu rocznym wyłącznie osoba, która faktycznie samotnie wychowuje dzieci.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10341/12). Preferencyjny sposób opodatkowania polega na tym, że płaci się podatek w podwójnej wysokości, ale oblicza się go od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko. MF podkreśla, że ulga jest adresowana wyłącznie do osób, które faktycznie są samotnymi opiekunami, a nie do podatników, którym jedynie ze względu na stan cywilny (panna, kawaler, rozwodnik, wdowa itd.) można by przypisać taki status. Oznacza to, że osoby żyjące w nieformalnych związkach, wspólnie mieszkające i wychowujące swoje dzieci, nie mogą korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania dochodów, gdyż nie spełniają podstawowego warunku, jakim jest samotne wychowywanie dziecka. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyroki NSA z 30 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 279/08 oraz z 5 października 2010 r., sygn. akt II FSK 890/09).
MF przypomina też, że z początkiem 2011 r. weszła w życie zmiana doprecyzowująca art. 6 ust. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), który reguluje zasady obliczania podatku przez osoby samotnie wychowujące dziecko. Od tego momentu do resortu finansów nie docierają sygnały o trudnościach w stosowaniu tego przepisu przez podatników. Nie zmienia to faktu, że w każdym przypadku, gdy w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających pojawi się wątpliwość co do rzetelności złożonego zeznania, organ podatkowy może wszcząć postępowanie podatkowe. Dowodem w takim postępowaniu mogą być zarówno dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających, jak i dowód z przesłuchania strony, zeznań świadków czy opinii biegłych.
Jeżeli w takim postępowaniu organ podatkowy stwierdzi, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, to wyda decyzję, w której określi jego wartość. W ocenie MF obowiązujące przepisy stanowią więc wystarczający instrument do przeciwdziałania praktykom, polegającym na uszczuplaniu dochodów sektora finansów publicznych w wyniku błędnego zastosowania preferencji podatkowej.

Ulga jest adresowana wyłącznie do samotnych opiekunów