Przekazanie majątku likwidowanej spółki nie będzie dla niej przychodem opodatkowanym CIT. Przychód uzyska udziałowiec, który otrzyma majątek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Wszystkie udziały w skarżących spółkach nabędzie jeden podmiot. Następnie może podjąć decyzję o ich likwidacji. W takiej sytuacji otrzyma majątek spółek. Spór w sprawie dotyczył konsekwencji podatkowych tego zdarzenia.
Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej zgodził się ze skarżącymi, że będą one płatnikami podatku dochodowego, ponieważ udziałowiec w części, w jakiej otrzymany przez niego majątek przewyższa koszt nabycia udziałów, uzyskuje przychód, który jest opodatkowany. W efekcie skarżące spółki będą musiały pobrać podatek.
Minister nie zgodził się jednak, że będzie to zdarzenie neutralne podatkowo dla spółek. W jego ocenie, w związku z likwidacją uwolnią się one od obowiązku rozliczenia się z udziałowcem. W rezultacie mamy do czynienia z przeniesieniem własności składników majątku, które trzeba traktować jako wypłatę zaspokajającą roszczenie wspólnika. W efekcie dojdzie do odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych.
Sąd uznał, że argumentacja ministra finansów jest błędna. Wskazał, że nie ma przepisu w ustawie o CIT, który nakładałby obowiązek zapłaty podatku przez spółkę, która przekazuje majątek w związku z likwidacją. Spółki skarżące nie uzyskają przysporzenia, które w przyszłości będzie mogło być przedmiotem obrotu gospodarczego. W wyniku likwidacji i przekazania majątku ich aktywa nie wzrosną. Fakt uwolnienia się od obowiązku rozliczenia się ze wspólnikami, na który powołuje się organ podatkowy, nie ma znaczenia, a twierdzenia organu nie mają podstaw ani prawnych, ani logicznych.
W innym wydanym tego samego dnia wyroku WSA w Warszawie orzekł z kolei, że wydanie majątku likwidowanej spółki jedynemu wspólnikowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (sygn. akt III SA/Wa 1996/12). Wyroki są nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 13 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2061/12, 2063/12 i 2077/12.