Przekazanie majątku po likwidacji spółki jest czynnością, która nie podlega VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżącym był większościowy udziałowiec z siedzibą w Holandii, który podjął decyzję o likwidacji spółki. Po spłacie wierzycieli lub zabezpieczeniu ich roszczeń, spółka przeniesie na rzecz udziałowca cały swój majątek, w tym nieruchomość, po czym ustanie jej byt prawny. Nieruchomość z kolei będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Spór dotyczył tego, czy spółka lub udziałowiec będą musieli skorygować podatek naliczony.
Sąd orzekł, że przekazanie majątku po likwidacji spółki kapitałowej udziałowcowi, który jest osobą prawną, nie jest dostawą towarów. Nie ma więc konieczności korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 4 i 5 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.). Przepis ten nakazuje skorygowanie VAT w przypadku sprzedaży towarów. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W omawianej sprawie nie doszło więc do odpłatnej dostawy towarów. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 7 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3124/11.