Nieodpłatne udostępnienie związkom zawodowym pomieszczeń nie ma związku z przychodem przedsiębiorstwa, więc nie można go uwzględnić w kosztach podatkowych – stwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa energetycznego. Chciało ono potwierdzenia od ministra finansów, że może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z nieodpłatnym udostępnianiem związkom zawodowym pomieszczeń i urządzeń technicznych. Zaznaczyło, że obowiązek udostępnienia miejsca działaczom wynika z art. 33 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
Minister finansów zakwestionował jednak prawo do odliczenia kosztów z tego tytułu. W jego ocenie dobrowolne, nieodpłatne przyznanie świadczeń nie może stanowić podstawy do tego, aby zaliczyć je w poczet kosztów uzyskania przychodów, a tym samym przerzucić obciążenia z tego tytułu na Skarb Państwa.
Spółka złożyła skargę do sądu. Według niej możliwość zaliczenia do kosztów wynika z tego, że pomoc zakładu pracy dla organizacji związkowych jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jest konsekwencją zatrudniania pracowników.
Sąd skargę oddalił. Rozstrzygnięcie to podtrzymał NSA. W ocenie sądu kasacyjnego art. 33 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych określa, że pracodawca, na warunkach określonych w umowie, ma obowiązek udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Sąd podkreślił jednak, że przepis ten nie nakłada na zakład pracy obowiązku udostępnienia lokali nieodpłatnie. Ponadto rola związków zawodowych (opieka nad pracownikami), nie przekłada się, choćby w sposób pośredni, na przychody spółki.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1460/11).