Przekazanie wspólnikowi majątku przedsiębiorstwa w związku z jego likwidacją nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim rezydentem, a 100 proc. udziałów w niej należy do jedynego wspólnika –innej firmy. W związku z restrukturyzacją działalności grupy kapitałowej wspólnik chce zlikwidować spółkę. Jej majątek zostanie nieodpłatnie przeniesiony na wspólnika, który będzie kontynuował jej działalność.
Spółka z o.o. chciała wiedzieć, czy przekazanie majątku po likwidacji jedynemu wspólnikowi będzie opodatkowane VAT. Jej zdaniem nie przewidują tego przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Argumentowała, że podstawą prawną opodatkowania nie może być art. 7 ust. 2 dotyczący opodatkowaniu nieodpłatnych przekazań towarów. Ani też art. 14, który stanowi o opodatkowaniu VAT towarów w przypadku: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej albo zaprzestania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Przepis ten – zdaniem skarżącej firmy – dotyczy wyłącznie spółek osobowych, a więc nie stosuje się go do przekazania majątku przez spółkę kapitałową. Co więcej, jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega podatkowi. W omawianej sprawie spółka twierdziła, że składniki majątku można uznać za przedsiębiorstwo.