Przepisy ustawy o CIT pozwalają na podwyższenie wartości początkowej majątku o przychód z tytułu uzyskania środków trwałych częściowo nieodpłatnie. Czy dotyczy to również usług?
Opisany mechanizm wynika z art. 12 ust. 5a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z nim, jeżeli podatnik nabył rzeczy lub prawa częściowo nieodpłatnie, do przychodów podatkowych zalicza się różnicę między wartością rynkową tych rzeczy lub praw a faktyczną zapłatą. Analogiczną zasadę dotyczącą częściowo nieodpłatnie nabytych świadczeń (usług) przewiduje art. 12 ust. 6a ustawy o CIT.
Reguły ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych częściowo nieodpłatnie określa natomiast art. 16g ust. 1 pkt 1a ustawy o CIT. Jest to cena ich nabycia podwyższona o przychód obliczony zgodnie z art. 12 ust. 5a. Ustawodawca nie odwołuje się w tym zakresie do art. 12 ust. 6a dotyczącego częściowo nieodpłatnych usług.