Wykorzystanie w nowej linii produkcyjnej elementów, które były już używane, nie ma wpływu na wielkość zwolnienia podatkowego przysługującego w specjalnej strefie ekonomicznej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach.
Pomoc publiczna z tytułu wydatków inwestycyjnych w 14 specjalnych strefach ekonomicznych / Dziennik Gazeta Prawna
Chodziło o spółkę, która prowadziła działalność gospodarczą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). W związku z tym, że przedsiębiorstwo rozbudowywało swój zakład, zleciło innej firmie montaż nowej linii produkcyjnej.
Zleceniobiorca wykorzystał przy niej częściowo także maszyny i urządzenia, które były już wcześniej używane. Nie stanowiły one jednak więcej niż 4 proc. całkowitej wartości linii produkcyjnej.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy spółka będzie mogła uznać w całości, czy tylko w części koszt wytworzenia linii produkcyjnej za wydatki kwalifikujące ją do objęcia pomocą publiczną, o których mowa w par. 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 232, poz. 1548 z późn. zm.). Od tych wydatków zależy wielkość zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego firmom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych, czyli wielkość udzielanej im pomocy publicznej.
Pełnomocnicy spółki argumentowali, że od kosztu wytworzenia linii produkcyjnej nie należy odliczać wartości elementów używanych, bo rozporządzenie Rady Ministrów nakazuje jedynie, by nowy był wytworzony środek trwały i nie ma znaczenia, czy wykorzystano w nim elementy już używane.
Poznańska izba skarbowa była innego zdania. Uznała, że skoro z rozporządzenia nie wynika, jak rozumieć pojęcie „nowy środek trwały”, to należy kierować się znaczeniem potocznym. Jeśli więc do wytworzenia linii produkcyjnej zostały użyte elementy poprzednio używane przez spółkę, która tę linię montowała, to nie można uznać, że wytworzona linia produkcyjna jest nowa i że wydatki na nią zostaną w całości objęte zwolnieniem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że wykorzystanie elementów używanych nie ma wpływu na nowość linii produkcyjnej.
Rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Stefan Babiarz wyjaśnił, że o nowości decyduje fakt wytworzenia środka trwałego i wykorzystanie w nim elementów używanych nie ma na to wpływu. W związku z tym całość poniesionych przez spółkę wydatków będzie objęta pomocą publiczną.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 21 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 430/12 i II FSK 431/12.