Czynności wykonywane przez prezesa zarządu na podstawie powołania nie są objęte restrykcjami z art. 15e ustawy o CIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która wypłaca prezesowi zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez niego funkcji. Obejmuje ono dwa elementy: część stałą oraz część zmienną, która zależy od efektów ekonomicznych, osiągniętych w wyniku realizacji konkretnych projektów (premia za sukces). Prezes jest jednocześnie udziałowcem spółki i spełnia definicję podmiotu powiązanego ze spółką w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT.

Spółka spytała, czy zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na wynagrodzenie stałe i zmienne prezesa zarządu powinna uwzględnić ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy o CIT. Przepis ten, wprowadzony od 2018 r., limituje możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu nabycia niektórych rodzajów usług od podmiotów powiązanych. Ma on zastosowanie m.in. do usług zarządzania i kontroli oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Rozstrzygnięcie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej okazało się korzystne dla podatnika. Kluczowe znaczenie miało dla organu podatkowego to, że czynności wykonywane przez osobę pełniącą funkcję prezesa zarządu nie mogą być uznane za świadczenie usług na rzecz spółki. Prezes wykonuje czynności, które wprost wynikają z pełnionej przez niego funkcji – nie zawiera on umowy ze spółką o świadczenie usług (np. umowy o zarządzania), lecz pełni obowiązki, o których mowa w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie bowiem z art. 201 par. 1 k.s.h., zarząd prowadzi sprawy spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów oraz reprezentuje spółkę.

Dyrektor KIS podkreślił, że również w katalogu kosztów objętych art. 15e ustawy o CIT nie zostały wymienione obowiązki (czynności) wykonywane przez prezesa zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania.

Nie zgodził się natomiast ze spółką, że wynagrodzenie prezesa zarządu (w części zmiennej – premia za sukces) jest kosztem podatkowym bezpośrednio związanym z przychodami. Uznał, że jest to pośredni koszt uzyskania przychodów i w konsekwencji ma do niego zastosowanie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.191.2018.1.EN