Spółka, która przyznaje i wypłaca premie za poprzedni rok w roku następnym, nie musi korygować swojego zeznania CIT – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Pracodawcy, którzy terminowo wypłacają wynagrodzenia za pracę, mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne (art. 15 ust. 4g ustawy o CIT). W przypadku opóźnień stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty rozlicza się dopiero w dacie wypłaty należności. NSA odpowiedział na pytanie, co w sytuacji, gdy spółka wprawdzie nie zalega z wypłatą premii, ale zgodnie z regulaminem, przyznaje je i wypłaca dopiero po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczą.
Chodziło o firmę, która ustanowiła kilka rodzajów premii dla swoich pracowników, w tym roczne premie uznaniowe i obligatoryjne. We wniosku o interpretację poinformowała, że przyznaje je i wypłaca dopiero po zakończeniu roku, którego dotyczą. Firma uważała, że może je ująć w kosztach w dacie wypłaty. W związku z tym nie ma potrzeby korygowania zeznania CIT-8 złożonego za poprzedni rok podatkowy. Podkreślała, że w momencie rozliczenia z fiskusem nie zna jeszcze wartości wypłacanych premii.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że spółka nie uniknie korekty. Skoro wypłata następuje terminowo i spółka nie pozostaje w zwłoce, to premia jest kosztem roku, za który jest należna – stwierdził. Jedynie w razie uchybienia terminowi wypłaty stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT, który nakazuje ujmować koszty w dacie wypłaty.
Po stronie spółki stanęły jednak sądy administracyjne. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA uznały, że do przepisów trzeba podejść zdroworozsądkowo. Sądy wyjaśniły przy tym, że premie nie mogą być uznane za „należne” przed ich uchwaleniem przez spółkę, bo stają się takie dopiero, gdy zostaną przyznane. Wtedy właśnie powinny zostać ujęte jako koszty.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1307/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia