Dywidenda nie traci zwolnienia, gdy jej wypłata zmniejsza za granicą podatek inny niż dochodowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To sedno precedensowego wyroku w sprawie wyłączenia ze zwolnienia dla dywidend otrzymywanych przez spółki polskie od zagranicznych (art. 20 ust. 16 ustawy o CIT).
Z art. 20 ust. 3 ustawy o CIT wynika, że taka dywidenda może być zwolniona, gdy spełnionych jest kilka warunków:
wypłacać musi ją spółka rozliczająca podatek dochodowy za granicą,
▪ otrzymywać spółka, która jest podatnikiem CIT w Polsce,
▪ polska spółka musi posiadać w kapitale zagranicznej nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), oraz
▪ nie wolno jej korzystać ze zwolnienia w CIT od całości dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienia nie stosuje się jednak do dywidend w części, w której zagraniczna spółka w jakiejkolwiek formie zalicza je do kosztów uzyskania przychodów, odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (wyłączenie z art. 20 ust. 16 ustawy o CIT).
Spór w tej sprawie toczyła polska spółka, która otrzymuje dywidendy od spółki szwajcarskiej. Wszystkie warunki z art. 20 ust. 3 ustawy o CIT były spełnione. Spór toczył się jedynie o to, czy w grę wchodzi wyłączenie z art. 20 ust. 16 ustawy o CIT. Spółka szwajcarska płaciła bowiem u siebie kantonalny podatek kapitałowy, od którego odliczała kwoty wypłaconych dywidend. Im więcej ich wypłacała, tym podatek kantonalny był mniejszy. Wydatki z tytułu podatku kantonalnego odliczała od podatku dochodowego, który płaciła w Szwajcarii.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że wyłączenie z art. 20 ust. 16 ustawy o CIT należy rozumieć szeroko i skoro wypłacone dywidendy zmniejszają podatek kantonalny, a ten wpływa na wysokość zagranicznego podatku dochodowego, to zwolnienia dla dywidendy w Polsce nie ma.
Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Stwierdził, że wyłączenie ze zwolnienia dotyczy tylko tych dywidend, które zmniejszają wartość zagranicznego podatku dochodowego, a nie innych podatków. Jego zdaniem polska spółka mogła więc skorzystać ze zwolnienia w CIT dla otrzymywanych dywidend.
Korzystnie dla spółki orzekł też Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jacek Brolik zwrócił uwagę, że z art. 20 ust. 16 ustawy o CIT jasno wynika, że dotyczy on jedynie odliczeń od podatku dochodowego, a nie innych podatków, które mogą go zmniejszać. Zwrócił też uwagę, że fiskus nie zauważył, iż w tym akurat przypadku odliczanie dywidend od podatku kantonalnego de facto zwiększa wysokość podatku dochodowego, który rozlicza zagraniczna spółka.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 8 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1306/17.