Podmiot prywatny, który chce skorzystać ze zwolnienia z podatku dla usług edukacyjnych, musi wykazać, że za ich pomocą realizuje cele podobne do tych, które urzeczywistniają podmioty publiczne.
Tylko pod tym warunkiem zwolniona z VAT może być np. nauka języka obcego – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła prywatnej fundacji, która stworzyła program edukacyjny dla dziewcząt i kobiet. Jednym z jego elementów jest nauka języków obcych. Nie jest to jednak usługa kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego.
Uczestnictwo w programie jest odpłatne i nie jest finansowane ze środków publicznych, a sama fundacja nie jest jednostką objętą systemem oświaty.
Fundacja uważała, że realizowany przez nią program mieści się w art. 43 ust. 1 pkt 24–28 ustawy o VAT, a więc jest z niego zwolniony.
Brak spełnionych przesłanek
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że jej program nie spełnia przesłanek wymienionych w tych przepisach. Nie stanowi bowiem usług kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego, nie jest prowadzony w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, nie jest finansowany ze środków publicznych, fundacja nie ma też specjalnej akredytacji MEN.
Również WSA w Krakowie uznał, że program realizowany przez fundację nie spełnia wymogów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 24–28 ustawy o VAT. Sama zaś fundacja nie jest uczelnią, jednostką Polskiej Akademii Nauk ani jednostką badawczo-rozwojową – zauważył sąd. Dodał, że co prawda oferuje ona usługi kształcenia, ale nie można ich uznać za usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli na jakimkolwiek poziomie (przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, wyższym).
WSA nie zgodził się też z twierdzeniem fundacji, że polskie zwolnienie z VAT usług edukacyjnych jest niezgodne z unijną dyrektywą. Wskazał, że jest to odzwierciedlenie art. 132 ust. 1 lit. h, i, j dyrektywy o VAT.
Jak podmioty publiczne
Fundacja przegrała także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek zwróciła uwagę na to, że sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, a fundacja opisała stan faktyczny bardzo ogólnie. Wskazała, że wdraża program edukacyjny, ale nie określiła szczegółowo, na czym będzie on polegał. Jedyna konkretna informacja dotyczyła nauki języków obcych.
– Tak ogólnie zakreślony stan faktyczny nie pozwala uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem usług realizujących cele podobne do tych, które realizują podmioty publiczne – stwierdziła sędzia. Dodała, że jedynie przy spełnieniu tego warunku podmioty prywatne mogłyby korzystać ze zwolnienia z VAT. Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-315/12.
Zdaniem NSA organy podatkowe i WSA słusznie zatem uznały, że zwolnione z VAT będą wyłącznie usługi nauki języków obcych.
Co mówi unijna dyrektywa
Wolne od VAT są usługi: kształcenia dzieci lub młodzieży, kształcenia powszechnego lub wyższego, kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego (łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle związanych z taką działalnością), prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 284/15.