Poszerzony skład sądu kasacyjnego rozstrzygnie w uchwale, czy podatek od nieruchomości powinna płacić spółka cywilna, czy jej wspólnicy.
Decyzja o skierowaniu sprawy pod uchwałę zapadła w ubiegłym tygodniu (sygn. akt II FSK 1962/16). To kolejne już pytanie prawne dotyczące rozliczeń podatkowych wspólników spółek cywilnych. Wcześniej, we wrześniu br. Naczelny Sąd Administracyjny skierował pod uchwałę pytanie o VAT w likwidowanej spółce cywilnej. Pytanie brzmiało: czy rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje umorzenie postępowania odwoławczego, czy może uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w sprawie VAT (sygn. akt I FSK 326/15).
Odpowiedź . będzie mieć duże znaczenie praktyczne, bo przesądzi, czy wspólnicy spółki cywilnej, zlikwidowanej po złożeniu odwołania od decyzji organu I instancji, będą mogli kwestionować wysokość podatku, który musieliby uregulować.
NSA rozstrzygnął już za to inny problem dotyczący rozliczeń w spółce cywilnej – związanych z podatkiem akcyzowym. W uchwale z 14 listopada 2015 r. (sygn. akt I GSK 1/15) uznał, że podatnikiem akcyzy jest spółka, a nie jej wspólnicy. To oznacza m.in., że to na nią, a nie na wspólników powinny być adresowane wszelkie decyzje fiskusa.
Podobne problemy jak w akcyzie ciągle dotyczą podatku od nieruchomości. Dowodzi tego sprawa, która stała się przyczyną skierowania pytania pod uchwałę NSA.
Chodziło o spółkę, której wspólnicy wynajęli w listopadzie 2008 r. lokal użytkowy od gminy. W umowie nie napisano nic w kwestii opłacania podatku od nieruchomości. Prezydent miasta wydał decyzję, w której nakazał spółce cywilnej jako posiadaczowi nieruchomości zapłacić tę daninę, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Wspólnicy zaskarżyli tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Podkreślali, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a więc nie może być uznana za podatnika daniny od nieruchomości. Trudno ją bowiem uznać za właściciela, użytkownika wieczystego czy posiadacza nieruchomości. Wspólnicy uważali, że to oni sami, jako współposiadacze nieruchomości, są zobowiązani solidarnie do zapłaty podatku.
WSA oddalił jednak ich skargę. Odwołał się m.in. do wspomnianej uchwały NSA w sprawie podatku akcyzowego z której wynikało, że spółka cywilna może być uznana za podatnika. WSA powołał się także na ustawę o rachunkowości oraz na ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przypomniał, że zgodnie z tą ostatnią spółka cywilna uzyskuje dla celów fiskalnych odrębny numer NIP. Wszystko to przemawia za tym, że prezydent miasta prawidłowo adresował decyzję podatkową i daninę powinna zapłacić spółka, a nie jej wspólnicy – podsumował WSA.
Wątpliwości co do tego nabrał jednak NSA, do którego trafiła skarga kasacyjna wspólników. Zawiesił postępowanie i wystąpił o rozstrzygnięcie problemu przez siedmioosobowy skład tego sądu.
Nie wiadomo, kiedy uchwała zapadnie.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1962/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia