Osoba, która dopiero zamierza rozpocząć działalność, może płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku, ale po przekroczeniu w następnym roku limitu 150 tys. euro (jest przeliczany po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października) w kolejnym nie będzie mógł już korzystać z preferencji. Jednak zgodnie z propozycją wicepremiera Morawieckiego (projekt został wniesiony do Sejmu) limit ma być podwyższony do 250 tys. euro już od 1 stycznia 2017 r.
Na razie obecne przepisy pozwalają w 2017 r. wybrać uproszczony sposób rozliczeń prowadzącym działalność gospodarczą (z pewnymi wyłączeniami), którzy w tym roku uzyskają przychody nie większe niż 644 640 zł. W przypadku spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych pod uwagę brane są przychody wszystkich wspólników łącznie. Taki sam limit dotyczy podatników, którzy chcieliby się rozliczać w formie ryczałtu, a w roku poprzedzającym (2016 r.) prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty, a za część na ogólnych zasadach (w drugim przypadku limit dotyczy przychodów łącznie).
Jeżeli jednak projektowane przepisy wejdą w życie, już na 2017 r. limit będzie wynosił 1 074 400 zł. Tego rzędu kwota będzie obowiązywała więc również w kolejnym roku. To oznacza, że jeżeli pan Jacek wybierze ten sposób opodatkowania, nie będzie go musiał szybko zmienić.
Obecnie ryczałtowcy, którzy osiągają niskie przychody, mogą rozliczać się kwartalnie – limit wynosi 25 tys. euro. Z tej preferencji w 2017 r. będą mogły skorzystać spółki lub osoby samodzielnie prowadzące działalność, jeżeli w tym roku ich przychody nie będą wyższe niż 107 440 zł. Ta zasada zgodnie z projektem nie zostanie zmieniona.
Nasz czytelnik powinien natomiast pamiętać, że aby w ogóle mógł rozliczać się ryczałtem, od początku działalności musi zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Można również zgłosić wybór formy opodatkowania już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Rozliczanie w tym przypadku wymaga prowadzenia uproszczonej ewidencji. Wykazuje się w niej wyłącznie przychody z prowadzonej działalności.
Nie ma potrzeby ewidencjonowania kosztów, ponieważ nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Trzeba jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Stawki ryczałtu

Podatnicy mogą płacić daninę w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie tylko wtedy, gdy ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły określonego limitu, ale także gdy prowadzą działalność, która ich do tego uprawnia. Przepisy posługują się numerami PKWiU.

● 20 proc. przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, tj. pozarolniczej działalności wykonywanej osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli na rzecz indywidualnych klientów w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

● 17 proc. przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek, związanych z zakwaterowaniem,

● 10 proc. przychodów z odpłatnego zbycia określonych praw majątkowych lub nieruchomości wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,

● 8,5 proc. przychodów osiąganych m.in.:

– z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,

– z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

● 5,5 proc. przychodów m. in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,

● 3 proc. przychodów osiąganych m.in.:

– z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,

– z działalności usługowej w zakresie handlu,

● 2 proc. przychodów ze sprzedaży przetworzonych wyrobów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Podstawa prawna
Art. 6, art. 21 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 ze zm.).