Krajowa Administracja Skarbowa powstanie 1 marca 2017 r., a podatek od handlu wejdzie w życie od 2018 r. Kwota wolna od PIT pozostanie na razie bez zmian, za to podatników przestaną chronić niektóre interpretacje. Sejm przyjął także nowelizację VAT.
Ustawa o KAS i przepisy ją wprowadzające trafią teraz do podpisu prezydenta. Reforma zakłada m.in., że w miejsce dzisiejszych izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów celnych powstaną izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe.
Zaostrzone sankcje
Sejm przyjął też nowelizację ustawy o VAT. Ma ona wprowadzić m.in. sankcje w wysokości:
● 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia – za zaniżenie podatku należnego, zawyżenie podatku naliczonego oraz niezłożenie deklaracji z wykazanym podatkiem należnym,
● 100 proc. podatku naliczonego – za stwierdzone naruszenie prawa (np. posługiwanie się fikcyjnymi fakturami).
Ustawa wprowadzi też solidarną odpowiedzialność pełnomocnika do kwoty 500 tys. zł za zaległości podatnika powstałe w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jego funkcjonowania.
Wyższy będzie limit zwolnienia podmiotowego z VAT. Wyniesie 200 tys. zł, zamiast 150 tys. zł. Ograniczona zostanie możliwość kwartalnych rozliczeń z VAT.
Posłowie zadecydowali, że od 2017 r. solidarną odpowiedzialnością za rozliczenie VAT zostanie objęty obrót olejem rzepakowym oraz twardymi dyskami. Ministerstwo Finansów wystąpiło jednak do Komisji Europejskiej o objęcie twardych dysków odwrotnym obciążeniem.
Nowelizacja przewiduje też zmiany w kodeksie karnym skarbowym. Trzykrotnie zostanie podwyższona grzywna za wystawianie pustych faktur (z 240 stawek dziennych do 720 stawek, czyli maksymalnie do ok. 19,2 mln zł), a także wprowadzona zostanie kara więzienia za ten czyn.
Kwota wolna bez zmian
Sejm przyjął również nowelizację ustawy o PIT i CIT. Wynika z niej, że kwota wolna od PIT pozostanie w 2017 r. na dotychczasowym poziomie, czyli 3091 zł.
Nowelizacja w tym zakresie ma wejść w życie już 30 listopada br. To ważne, bo w przeciwnym razie przepis, który mówi o kwocie wolnej, straciłby moc na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14). Mogłoby zatem dojść do sytuacji, że podatnicy nie mogliby w ogóle korzystać z kwoty wolnej.
– Posłowie omijają w ten sposób wyrok TK – komentuje Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego
Rząd do tej pory odpierał takie zarzuty, tłumacząc, że wprowadzi wyższą kwotę wolną (z wyroku TK wynikało, że powinno to być nawet 8 tys. zł) wraz z tzw. jednolitym podatkiem. Z najnowszych zapowiedzi premier Beaty Szydło wynika jednak, że takie rozwiązanie nie jest przesądzone i niewykluczone, że PiS zdecyduje się na jeszcze inny wariant. Podwyżka kwoty wolnej mogłaby być tylko dla najuboższych i niekoniecznie do wysokości 8 tys. zł.
Optymalizacja z CIT
Nadal zwolnione z CIT będą otwarte fundusze inwestycyjne (FIO) oraz – wbrew pierwotnym planom posłów – fundusze zamknięte (FIZ). Dla tych ostatnich jednak zwolnienie obejmie tylko niektóre dochody. FIZ będą więc płacić podatek od:
● dochodów z udziału w podmiotach transparentnych podatkowo (głównie zagranicznych spółek osobowych),
● odsetek od pożyczek oraz odsetek od innych wierzytelności wobec podmiotów transparentnych podatkowo,
● odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach transparentnych podatkowo;
● darowizn i świadczeń nieodpłatnych albo częściowo płatnych, dokonywanych przez podmioty transparentne podatkowo,
● odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty transparentne podatkowo,
● dochodów ze zbycia papierów wartościowych emitowanych przez podmioty transparentne podatkowo.
Już nie ochronią
Stracą moc wszystkie interpretacje indywidualne wydane przed 15 lipca br. , jeśli gwarantowały one korzyści podatkowe po tej dacie. To oznacza, że podatników przestaną chronić interpretacje, jeżeli fiskus uzna, że w tym samym zakresie może zastosować klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania albo klauzulę nadużycia prawa na gruncie VAT.
Od handlu wstrzymany
Sejm postanowił też przesunąć na 1 stycznia 2018 r. wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej. Ma to związek z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej do nowej daniny.
Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia podatnicy nie będą musieli składać deklaracji związanych z tym podatkiem.
Na razie muszą to robić, mimo że nie płacą daniny od handlu, bo minister finansów zaniechał jej poboru. Rozporządzenie MF nie zwalnia jednak od składania deklaracji.
Sejm przyjął też nowelizację, która ułatwi rolnikom sprzedaż produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym. Zwolnione z podatku mają być przychody z takiej sprzedaży do kwoty 20 tys. zł. Od przychodów powyżej tej kwoty rolnicy mogliby płacić 2-proc. ryczałt. Sejm rozszerzył katalog odbiorców żywności od takich rolników m.in. o placówki zbiorowego żywienia, stołówki szkolne, agroturystykę.
Etap legislacyjny
Ustawa o KAS (druk senacki nr 312) i ustawa wprowadzająca (druk senacki nr 313) – skierowane do podpisu prezydenta.
Nowelizacja z 16 listopada 2016 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 965) – skierowana do Senatu.
Nowelizacja z 15 listopada 2016 r. ustaw: o PIT i CIT, ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 969) – skierowana do Senatu.
Nowelizacja z 15 listopada 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk sejmowy nr 952) – skierowana do Senatu.
Ustawa o zmianie niektórych przepisów w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk sejmowy nr 935) – skierowana do Senatu.