Będzie ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Dziedziczenie firmy będzie nieopodatkowane. Minister finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, gdy wyrok NSA będzie sprzeczny z jego wcześniejszym stanowiskiem
To tylko niektóre ze zmian przewidzianych w konstytucji dla biznesu, którą przedstawił w piątek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zmiany zostały zapisane w projekcie całkiem nowej ustawy – o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców. A ta z kolei nowelizowałaby niemal każdą ważniejszą ustawę podatkową.
Ustawa miałaby wejść w życie już od czerwca 2017 r. Wyjątek dotyczyłby przepisów o podatkach lokalnych, rolnym i leśnym.
Interpretacja po wyroku
Minister finansów musiałby wydawać interpretację ogólną zawsze, gdy NSA wyda wyrok uchylający interpretację indywidualną. Dziś w takiej sytuacji minister zmienia jedynie interpretację indywidualną.
Zmiana ma wyeliminować obecną sytuację, w której w obrocie prawnym funkcjonują interpretacje indywidualne sprzeczne nie tylko ze sobą, ale i z wyrokami sądów.
Nie wiadomo jednak, czy interpretacja ogólna będzie musiała być wydana już po pierwszym uchylającym wyroku NSA. Orzeczenia sądu kasacyjnego także bywają ze sobą sprzeczne, co często kończy się wydaniem uchwały, która dopiero ujednolica stawisko sędziów.
Nowa ulga i zwolnienia
Odetchnąć powinny także osoby, które dziedziczą firmę bądź udziały w niej. Projekt zakłada bowiem zwolnienie w takiej sytuacji z podatku od spadków i darowizn.
W obu ustawach o podatkach dochodowych pojawiłaby się też ulga na złe długi, która obecnie funkcjonuje wyłącznie w VAT.
Przedsiębiorcy wykorzystujący w firmie samochody osobowe mogliby zaliczać do kosztów połowę odpisów amortyzacyjnych, jeżeli auto nie będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.
Doprecyzowane miałyby zostać m.in. przepisy o kosztach reprezentacji, które nadal zasadniczo nie mogłyby być odliczane od przychodu.
Łatwiej byłoby skorzystać ze zwolnień w podatku akcyzowym dla prądu bądź węgla zużywanych w produkcji lub do celów opałowych. ⒸⓅ
Najważniejsze zmiany wynikające z projektu ustawy o uproszczeniach podatkowych
Czego dotyczy zmiana Tak jest Tak będzie
Podatek od towarów i usług
Ulga na złe długi Jeśli nabywca nie zapłaci za dostawę towaru lub wykonanie usługi, wówczas sprzedawca może – po 150 dniach od upływu terminu płatności – odzyskać VAT z urzędu skarbowego. Nabywca musi natomiast po upływie 150 dni zwiększyć podatek należny. Sprzedawca będzie mógł szybciej odzyskać VAT, bo już po 120 dniach od upływu terminu płatności. Nabywca, który nie zapłaci sprzedawcy, będzie musiał po 120 dniach zwiększyć podatek należny.
Limit dla sprzedawców dokonujących zwrotu VAT podróżnym Obecnie sprzedawcy, którzy chcą dokonywać zwrotu VAT podróżnym, muszą mieć roczne obroty przekraczające 400 tys. zł. Limit obrotów zmniejszy się do 200 tys. zł.
Podatek od spadków i darowizn
Zwolnienie dla nabycia przedsiębiorstwa w spadku Brak Osoby, które odziedziczą firmę (lub udziały w niej), nie będą musiały płacić podatku od spadków i darowizn, jeśli zgłoszą fiskusowi nabycie przedsiębiorstwa w ciągu 6 miesięcy oraz będą prowadzić firmę przez kolejne 5 lat.
PIT, CIT i ryczałt
Ulga na złe długi Brak Wierzyciel będzie mógł pomniejszyć dochód (przychód) o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 120 dni od terminu płatności. A dłużnik, analogicznie, będzie musiał powiększyć dochód o wartość nieuregulowanego zobowiązania, po upływie 120 dni.
Koszty podatkowe z tytułu zużycia samochodu osobowego Obecnie nie można zaliczać do nich odpisów amortyzacyjnych od wartości auta przewyższającej równowartość 20 tys. euro. Nie będzie można odliczać od przychodu połowy odpisów amortyzacyjnych, jeżeli auto nie będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.
Wydatki z tytułu eksploatacji i używania samochodów prywatnych na potrzeby firmy Obowiązuje limit wynikający z kilometrówki (przemnożenia urzędowej stawki za 1 km i liczby przejechanych kilometrów). Będzie można odliczyć połowę takich wydatków, w tym koszty nabycia paliwa, oleju napędowego, gazu napędowego, napraw i konserwacji, jeżeli auto nie będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.
Wydatki z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, opłat leasingowych itp., dotyczących samochodów osobowych Dziś przy leasingu operacyjnym można odliczać całość tych wydatków (nie obowiązuje kilometrówka). Do kosztów będzie można zaliczyć jedynie połowę wydatków z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, opłat leasingowych itp., dotyczących samochodów osobowych.
Nieodpłatne przekazanie usług gastronomicznych, noclegowych, żywność i napoje – koszty Brak wyraźnej regulacji w tym zakresie. Będzie można odliczać od przychodu połowę kosztów nabycia lub wytworzenia na potrzeby firmowe usług gastronomicznych, noclegowych, żywności i napojów (poza alkoholem), podarowanych (przekazanych) osobom niebędącym pracownikami podatnika.
Termin na złożenie wniosku o rozliczanie PIT według stawki liniowej lub opodatkowanie ryczałtem Obecnie: do 20 stycznia albo do dnia osiągnięcia pierwszego przychodu (przy rozpoczęciu działalności). Będzie można go złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu (albo do końca roku, jeśli nastąpi to w grudniu).
Ordynacja podatkowa
Obowiązek wydania interpretacji ogólnej po wyroku NSA uchylającym interpretację indywidualną Brak Minister finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Deklaracje zbiorcze Obecnie podatnicy nie mogą składać deklaracji zbiorczych. Muszą składać jednostkowe, dotyczące każdej czynności opodatkowanej PCC i wpłacać podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnicy będą mogli złożyć miesięczną deklarację zbiorczą. Zapłacą podatek do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Podatek akcyzowy
Zwolnienia akcyzowe (dla sprzedaży węgla zużytego przez finalnego nabywcę do celów opałowych) Obecnie wymagane jest wystawienie papierowej faktury bądź innego dokumentu zawierającego najważniejsze informacje o transakcji. Warunkiem zwolnienia będzie sporządzenie dokumentu elektronicznej dostawy w specjalnym systemie teleinformatycznym.
Zwolnienie dla energii wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, procesów metalurgicznych i mineralogicznych Obecnie trzeba m.in. składać specjalne oświadczenie. Wystarczy wykazać w deklaracji podatkowej ilość prądu i sposób jego zużycia.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Informacje oraz deklaracje Obecnie rady gmin same ustalają ich wzory. W każdej spośród prawie 2,5 tys. gmin obowiązują więc inne formularze. Minister finansów określi jednolite wzory informacji i deklaracji.
Możliwość składania informacji i deklaracji w formie elektronicznej Obecnie w wielu gminach nie można składać formularzy podatkowych przez internet. Informacje i deklaracje dotyczące podatków lokalnych będzie można złożyć elektronicznie w każdej gminie.