Sprzedający towary i świadczący usługi muszą wydawać paragony potwierdzające sprzedaż. Jeśli jednak nie przekroczy ona 20 tys. zł w ciągu roku, nie muszą instalować urządzenia. Od tej zasady są i będą w przyszłym roku wyjątki.
Czy fryzjer musi mieć kasę fiskalną
Pan Krzysztof skończył właśnie studia, został magistrem. Chce również rozwiązać umowę o pracę z obecnym pracodawcą, u którego zamierzał pracować do końca studiów. W planach ma założenie firmy – prawdopodobnie wystartuje z nią w lutym przyszłego roku. Czy będzie musiał kupić kasę fiskalną, jeśli będzie świadczył usługi (fryzjerskie) na rzecz osób fizycznych? Liczy na dochód ok. 40 tys. zł.
TAK
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą i świadczący na rzecz konsumentów (osób nieprowadzących firm) usługi lub dostawę towarów nie będą musieli w przyszłym roku ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, czyli wydawać paragonów, ale pod warunkiem że obrót z działalności nie przekroczy 20 tys. zł w ciągu roku.
Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie więc przedłużony do końca 2017 r. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie w tej samej sprawie.
Na obecnym poziomie zostanie utrzymane kryterium wysokości obrotu – 20 tys. zł – dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zwróćmy jednak uwagę, że limit 20 tys. zł ustala się w proporcji do okresu wykonywania działalności w danym roku podatkowym, co oznacza, że im później ją zaczniemy, tym będzie on mniejszy. Osoby, które rozpoczną działalność, a po jakimś czasie przekroczą jednak limit zwolnienia, będą musiały kupić urządzenie fiskalne i zacząć ewidencjonować sprzedaż za jego pomocą.
Zarówno obecne, jak i projektowane przepisy określają jednak katalog dostaw towarów i usług, które są wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy. Innymi słowy, dostawa tych towarów i świadczenie usług konsumentom oznaczają, że trzeba wydawać paragony klientom bez względu na wielkość obrotów. Do tych usług zarówno obecne, jak i projektowane rozporządzenie zalicza m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
Oznacza to, że pan Krzysztof będzie musiał od początku działalności fryzjerskiej stosować kasę fiskalną i wydawać klientom paragony.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 2, par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. j), par. 5 ust. 2 projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Czy przy wymianie opon muszę wydać paragon
Pan Marek zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej po Nowym Roku. Chciałby założyć zakład wymiany opon i ruszyć z biznesem około lutego–marca. Czy będę musiał od razu kupić kasę fiskalną – pyta czytelnik.
TAK
Zgodnie z obecnymi przepisami, rozpoczynając biznes, który nie ma prawa do zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, trzeba je zainstalować po upływie dwóch miesięcy. Jest to tzw. okres dostosowawczy. Niestety projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącza powyższą zasadę, jeśli:

podatnik rozpocznie działalność gospodarczą po 31 grudnia 2016 r. ibędzie świadczył usługi wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. od c do j) projektu.

Chodzi o naprawę pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie); usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów; w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów; prawniczych z wyłączeniem czynności notarialnych; doradztwa podatkowego; fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych; związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
Oznacza to, że pan Marek będzie musiał po rozpoczęciu działalności w 2017 r. zacząć ewidencjonować wykonywane usługi wymiany opon z chwilą ich wykonania, czyli od pierwszej sprzedaży.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c–j projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Czy masażysta musi wystawiać potwierdzenie
Pan Łukasz robi obecnie kurs masażu, a od 2017 r. będzie chciał świadczyć usługi w tym zakresie. Czy będzie musiał wydawać klientom paragony?
TAK
Generalnie projektowane rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie przewiduje szczególnych rozwiązań dla podatników świadczących usługi masażu. Oznacza to, że czytelnik będzie musiał zainstalować kasę fiskalną po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 20 tys. zł.
Projekt przewiduje jednak wyjątek od tej zasady. Zwolnione z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej będą od 1 stycznia 2017 r. usługi opieki medycznej (np. rehabilitacyjne) oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą oraz niezatrudniające pracowników. Projektodawcy wyjaśniają, że zwolnienie usług masażu wykonywanych przez osoby niewidome jest uzasadnione tym, że nie ma na rynku technicznych rozwiązań pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przy takiej dysfunkcji.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz poz. 51 załącznika do projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zobacz poradnik o kasach fiskalnych Kasy fiskalne 2017.
Publikacja niniejsza zawiera nie tylko omówienie przepisów oraz wskazanie sposobu ich interpretacji przez organy podatkowe, ale również – tam gdzie to jest możliwe – wskazuje stanowisko reprezentowane przez sądy administracyjne (które czasami nie jest zgodne ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe). W publikacji znajdą Państwo również wiele przykładów ułatwiających zrozumienie obowiązujących przepisów, zaś na jej końcu – aktualne na dzień 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące kas rejestrujących
Czy sprzedaż perfum trzeba ewidencjonować
Pani Marta świadczy obecnie usługi, ale korzysta ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. W przyszłym roku jej obroty też raczej nie poszybują w górę. Być może sytuację zmieni rozszerzenie asortymentu sprzedaży o perfumy. Czy w związku z tym będzie musiała zainstalować kasę fiskalną?
TAK
Czytelniczka korzysta obecnie zapewne ze zwolnienia z ewidencji dla podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 20 tys. zł. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeśli w obecnym roku jej obrót nie przekroczy 20 tys. zł, to również w przyszłym będzie zwolniona z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy. Co innego jednak, jeśli rozszerzy działalność o sprzedaż perfum. Jest ona bowiem w katalogu towarów objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencyjnym. Innymi słowy, nawet sprzedaż jednego flakonu perfum powoduje obowiązek zainstalowania kasy. Projekt rozporządzenia na przyszły rok przewiduje rozwiązanie, zgodnie z którym sprzedaż towarów wymienionych w par. 4 – czyli m.in. perfum – powoduje konieczność zainstalowania kasy.
Jeśli więc pani Marta zacznie sprzedawać perfumy, będzie musiała kupić urządzenie fiskalne i wydawać paragony. Straci możliwość dalszego korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 1, par. 4, par. 5 ust. 7 projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Czy odsprzedaż komputera muszę ewidencjonować
Pan Mirosław prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia w niej kuzyna, który zajmuje się marketingiem. Zamierza w przyszłym roku wymienić laptopa na nowszy, a kuzyn chciałby go odkupić. Czy taką sprzedaż musi ewidencjonować na kasie fiskalnej?
NIE
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje zmianę w stosunku do obecnego rozporządzenia w tej sprawie. Projektodawca rezygnuje z bezwzględnego obowiązku ewidencyjnego w przypadku świadczenia dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Innymi słowy, nie trzeba będzie ewidencjonować sprzedaży przez pracodawcę towaru pracownikowi.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Czy młody doradca wydaje paragony
Pani Aleksandra ma już wyznaczony termin egzaminu na doradcę podatkowego. Zamierza świadczyć usługi doradcze firmom i sporadycznie osobom fizycznym. Uprawnienia doradcy nabędzie w przyszłym roku. Czy jeśli wystartuje z biznesem, będzie musiała zainstalować kasę fiskalną?
NIE
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas przewiduje zmianę w zakresie obowiązków doradców podatkowych, a także usług prawniczych i opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Obecnie świadczenie tych wszystkich usług na rzecz konsumentów jest objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej i to bez względu na wielkość sprzedaży. Innymi słowy, jeśli doradca wykona usługę na rzecz osoby nieprowadzącej działalności, musi to udokumentować paragonem.
Projekt, który zacznie obowiązywać w 2017 r. przewiduje, że po spełnieniu określonych warunków, doradca nie będzie musiał ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jakie to warunki? Musi dostać zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z potwierdzających ją ewidencji i dowodów powinno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Dodatkowo podatnik – m.in. doradca podatkowy – musi przed dniem wykonania czynności doradczych upoważnić bank lub SKOK prowadzące rachunek, na który trafi zapłata od klienta, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.
Jeśli więc pani Aleksandra spełni wszystkie te warunki, a będzie sporadycznie wykonywała usługi doradcze na rzecz konsumentów, to nie będzie musiała instalować kasy fiskalnej. Jeśli nie – konieczne stanie się wydawanie za każdym razem paragonu.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 4, par. 4 ust. 2 pkt 2 oraz poz. 39 załącznika do projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.