Handlowiec, któremu pracodawca pokryje wydatki na kwaterę poza siedzibą firmy, nie zapłaci z tego tytułu PIT. Więcej problemów czeka pracowników oddelegowanych , w tym budowlańców. Mogą oni jednak liczyć na przychylność sądów administracyjnych.
Czy zagraniczny pracownik ma lepiej od Polaka
Czeska firma wysłała służbowo zatrudnionego w niej Łotysza do naszego kraju. Wypłaca mu też z tego tytułu diety. Są one wyższe niż 30 zł za dobę podróży wynikające z polskich przepisów. Wyższe są też kwoty za nocleg w naszym kraju. Czy to oznacza, że obcokrajowiec musi w Polsce zapłacić podatek od nadwyżki ponad kwoty z polskich przepisów?
NIE
Potwierdza to jedna z tegorocznych interpretacji wydanych przez urzędników MF. Zwrócono w niej uwagę, że polskie przepisy w ogóle nie przewidują sytuacji, w której pracownik odbędzie zagraniczną podróż służbową na terytorium Polski. Nie określają też, jak wysokie należności przysługują z tego tytułu zatrudnionym. Tymczasem ustawa o PIT zwalnia diety i inne należności z podatku do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Z przepisu nie wynika jednak, że musi to być polski minister. Mogą to więc być też kwoty określone w przepisach z Czech.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r., nr IPPB4/4511-53/16-4/MP.
Czy noclegi w podróży służbowej są z PIT
Pani Joanna wyjechała na polecenie szefa na konferencję do Katowic. Pracodawca opłacił jej tam nocleg w jednym z hoteli. Czy musi z tego tytułu potrącać zaliczki na PIT?
TAK
Zależy to jednak od poniesionych przez szefa kosztów. Z ustawy o PIT wynika, że pracownikom w podróży służbowej przysługuje zwolnienie od podatku z tytułu wypłaty diety i innych należności do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Chodzi o rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2013 r. Wynika z niego, że taką inną należnością jest też opłacenie noclegu w podróży służbowej. Na tej podstawie zwolniona z podatku jest dwudziestokrotność diety (30 zł) czyli 600 zł (za jedną dobę hotelową). Podobne kwoty za granicą określone są w zależności od kraju. Nadwyżki ponad te kwoty są opodatkowane.
Podstawa prawna
Par. 2 pkt 2 lit. c, par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy handlowiec wzbogaci się na noclegu poza domem
Jestem przedstawicielem handlowym zatrudnionym w lokalnej firmie kosmetycznej. W umowie o pracę określono, że miejscem wykonywania moich obowiązków jest województwo podlaskie. Wyjazdy na tym terenie nie są więc podróżą służbową i nie wymagają wypłaty diet. Często jednak negocjacje z klientami przeciągają się i nie wracam na noc do rodzinnej miejscowości. W takim przypadku pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania. Czy w związku z tym można mówić, że mam przychód – pyta pan Witold
NIE
Sprawa jest przesądzona od połowy ubiegłego roku. Wcześniej fiskus uważał, że handlowiec, któremu szef zapłaci za nocleg, uzyskuje w ten sposób przychód z nieodpłatnych świadczeń. Tym samym pracodawca powinien potrącić od wartości świadczenia zaliczkę na podatek. Pierwotna argumentacja skarbówki była taka, że kodeks pracy nie nakłada na szefa obowiązku finansowania noclegu poza siedzibą firmy. Musi on jedynie organizować pracę podwładnemu i wyposażyć go w niezbędne narzędzia i materiały. Jeśli więc zapewnia dodatkowe świadczenia, to w ten sposób zatrudniony uzyskuje opodatkowaną korzyść majątkową. Sytuację zmienił jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. dotyczący opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. Wynika z niego, że PIT należy się tylko od takich świadczeń, z których pracownik skorzysta dobrowolnie, są do niego przypisane indywidualnie, uzyska w ten sposób wymierną korzyść i zostaną spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy. Po tym orzeczeniu po stronie handlowców zaczęły występować sądy administracyjne i rzecznik praw obywatelskich. Resort finansów ustąpił i przyznał, że przedstawiciel handlowy, który nocuje na koszt szefa, nie uzyska przychodu. Opłacenie kosztów noclegu jest przede wszystkim w interesie pracodawcy – przyznało MF. Zastrzegło jednak, że takie korzystne stanowisko dotyczy tylko pracowników mobilnych (głównie handlowców), którzy z natury muszą ciągle podróżować służbowo. Co ciekawe jednak, innego zdania jest Sąd Najwyższy. W jednej ze swoich uchwał uznał, że wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, w tym mobilnych, jest przychodem ze stosunku pracy i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Podstawa prawna
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).
Uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt III UZP 14/15).
Art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 94 pkt 2 i 2a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Czy budowlaniec nocuje za pieniądze szefa bez PIT
Pan Jan pracuje w ekipie budowlanej, która wykonuje zlecenia na terenie całego kraju. Zarówno on, jak i koledzy mają wpisane jako miejsce wykonywania obowiązków służbowych teren konkretnej budowy. Wyjazd do zlecenia nie jest więc podróżą służbową. Czy pracodawca, który opłaca im koszty noclegu, musi potrącić z tego tytułu zaliczki na podatek?
TAK
Niestety potwierdzają to najnowsze interpretacje wydane przez MF. Niewiele w takiej sytuacji pomoże odwołanie się do wskazówek wyrażonych w wyroku TK z 2014 r. Pracodawcy często argumentują, że w podobnej sytuacji bez zagwarantowanego noclegu podwładny nie wykona swoich obowiązków. To firmie więc, a nie zatrudnionym zależy na poniesieniu wydatku. Pierwotnie zgadzał się z tym też fiskus. Zmienił jednak zdanie. Uznał, że nawet w świetle wyroku TK niektórzy pracownicy, którym szef finansuje nocleg, mają z tego tytułu przychód i zapłacą podatek. Budowlańcy nie są pracownikami mobilnymi i zgodzili się czasowo wykonywać obowiązki w innym mieście. Gdyby nie pracodawca, musieliby więc sami płacić za nocleg. Wydatek od szefa jest zatem poniesiony w ich interesie, a to oznacza, że jest opodatkowanym przychodem – uznaje MF. Takie świadczenie jest jednak wolne od podatku do miesięcznej wysokości 500 zł. Warto też podkreślić, że w sprawie noclegów budowlańców jeszcze w 2014 r. korzystnie dla nich orzekał NSA. Podobne spory już wróciły na wokandę sądów administracyjnych i 9 sierpnia br. ponownie korzystnie dla oddelegowanych pracowników (i ich szefa) orzekł sąd kasacyjny. Niewykluczone więc, że ewentualny spór z fiskusem może się opłacać.
Podstawa prawna
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).
Art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 94 pkt 2 i 2a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2280/12), z 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 1970/14).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2015 r., nr IPPB2/4511-353/15-2/MK1.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-653/16-1/NG.
Interpretacja zmieniająca ministra finansów z 21 czerwca 2016 r., nr DD3.8222.2.66.2016.IMD.