Hipoteka ma charakter zbliżony do poręczeń i gwarancji i dlatego nie uprawnia do odliczenia od przychodu wydatków poniesionych na jej spłatę – orzekł WSA w Poznaniu.
Sprawa dotyczyła spółki, która na potrzeby prowadzonej działalności nabyła budynek wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntu. Nieruchomość ta była obciążona hipotekami. Wszystkie wierzytelności nabył fundusz, który następnie domagał się przed sądem spłaty zadłużenia przez spółkę. Sąd nakazał spółce spłatę hipotek w kwocie ponad 111,5 tys. euro wraz z kosztami sądowymi.
Spółce udało się jednak zawrzeć z funduszem porozumienie. Ustalono, że spółka zapłaci funduszowi 230 tys. zł, a ten wycofa w zamian sprawę z sądu i dokona wykreślenia hipotek.
Spółka uważała, że wydatki poniesione na spłatę hipotek może zaliczyć do kosztów podatkowych, bo brak spłaty spowodowałby egzekucję budynku i w efekcie firma straciłaby miejsce prowadzenia działalności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był jednak innego zdania (interpretacja nr ILPB3/4510-1-352/15-2/AO). Stwierdził, że spółka, nabywając nieruchomość, zobowiązała się do spłaty cudzego długu, bo wraz z nieruchomością przejęła też odpowiedzialność za powstałe wcześniej zobowiązania hipoteczne. Miały one charakter zbliżony do zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o CIT. Skoro więc hipoteka jest zabezpieczeniem wierzytelności o charakterze podobnym do poręczenia i gwarancji bankowej, to wydatki poniesione na jej spłatę nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Podobnie orzekł WSA w Poznaniu. Stwierdził, że hipoteka jako rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności jest zobowiązaniem o charakterze zbliżonym do zobowiązań wskazanych przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o CIT.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 20 września 2016 r., sygn. akt I SA/Po 208/16.