W stanie prawnym sprzed 2014 r. organy podatkowe co do zasady nie były uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów. Kwestia ta wciąż pozostawiała wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do stanu prawnego od 2014 r. Jak ta transakcja będzie opodatkowana od 2017 r.?
Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej KPMG
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Odpowiednio należy przy tym stosować art. 14 ust. 1–3 umożliwiające organom podatkowym określenie przychodu na podstawie wartości rynkowej. Brzmienie tego przepisu budziło wątpliwości co do możliwości zakwestionowania przez organy podatkowe wysokości przychodu w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów w sytuacji, gdy wartość ta była ustalona w wysokości niższej niż wartość rynkowa przedmiotu wkładu.
Na korzyść podatnika rozstrzygnął je NSA w wyroku siedmiu sędziów z 20 lipca 2015 r. (II FSK 1772/13). Sąd stwierdził, że organy podatkowe nie są uprawnione do określania innej wartości przychodu w omawianym przypadku. Wyrok ten dotyczył jednak stanu prawnego sprzed 2014 r., kiedy to zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny na dzień zbycia tych udziałów należało ustalić koszt w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów.
W wyniku zmiany tego przepisu w 2014 r. obecnie koszt ustala się wprost w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7. W rezultacie ponownie niejasna stała się kwestia uprawnienia organów podatkowych do zmiany wysokości przychodu z tytułu omawianych transakcji. WSA w Poznaniu w wyroku z 25 lutego 2016 r. (I SA/Po 2029/15) wskazał, że stanowisko NSA jest wciąż aktualne, a zmiana art. 15 ust. 1k miała jedynie charakter dostosowawczy. Z drugiej strony niekorzystne dla podatnika stanowisko zaprezentował WSA w ustnym uzasadnieniu wyroku z 15 września 2016 r. (III SA/Wa 2266/15), zgodnie z którym zmiana przepisów otworzyła możliwość weryfikacji wartości aportu w kontekście jego wartości rynkowej.
Nowelizacja ustawy o CIT, która wejdzie w życie w 2017 r., nada art. 12 ust. 7 nowe brzmienie, zgodnie z którym przychodem będzie cała wartość wkładu niepieniężnego określona w statucie lub umowie spółki bądź w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta będzie niższa od jego wartości rynkowej albo nie zostanie określona w tych dokumentach, przychodem będzie wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu na podstawie art. 14 ust. 2.
W rezultacie objęcie w 2017 r. udziałów w niższej wysokości niż ich wartość nominalna w zamian za aport składników majątku i tak spowoduje opodatkowanie wniesienia od wartości rynkowej wkładu.