● Kiedy zakup i montaż systemu monitoringu na terenie DPS jest wydatkiem strukturalnym
● Czy drobny remont w poradni odwykowej jest wydatkiem strukturalnym
● Czy szkolenie e-learningowe jest strukturalne
● Jaki kod dla wykonania nowego piłkochwytu
Reklama
● Kiedy można zastosować kod 61 dla monitoringu miejskiego
● Jakie działania dotyczące Służby Więziennej można ujmować w obszarze XI

Reklama
● Które z wydatków na utrzymanie świetlicy terapeutycznej są strukturalne
● Czy zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej ma być w RB-WSa
● Czy obszar VII jest prawidłowy przy instalacji alarmu w budynku urzędu
● Czy wydatki poniesione na zakup i montaż systemu monitoringu na terenie domu pomocy społecznej są wydatkiem strukturalnym?
Nie. Przyjmuje się, że wydatki poniesione na zakup i montaż systemu monitoringu na terenie domu pomocy społecznej nie stanowią wydatków strukturalnych.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy:
● budynek, w którym znajduje się dom pomocy społecznej, jest wpisany do rejestru zabytków – wtedy poniesione wydatki należy ująć w obszarze „VII. Kultura”, w kodzie „58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”,
● zakup i montaż systemu monitoringu jest jednym z elementów zadania polegającego na robotach budowlanych, modernizacji (w tym dostosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych) obiektów społecznych, w tym domów pomocy społecznej – wtedy poniesione wydatki należy ująć w obszarze „XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, w kodzie „77. Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza”.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem drobnego remontu gabinetów terapeutycznych w poradni odwykowej oraz zakup wyposażenia do tych gabinetów takiego jak biurko, fotel, wieszak, szafa itp. można zaliczyć do wydatków strukturalnych?
Nie. Co do zasady przyjmuje się, że wydatki ponoszone na remont polegający na utrzymaniu niepogorszonego stanu placówki nie stanowią wydatków strukturalnych i nie należy ich ujmować w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych. Wydatki poniesione na zakup wyposażenia gabinetów, np. biurko, fotel, wieszak, szafka bez projektu inwestycyjnego nie będą stanowiły wydatków strukturalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
Czy wydatki poniesione na szkolenie e-learningowe (przez internet) stanowią wydatki strukturalne?
Tak, wydatki poniesione na szkolenie typu e-learning stanowią wydatki strukturalne jeśli zachowana jest zasada, że dane szkolenie podnosi kwalifikacje, wiedzę pracownika, ugruntowuje ją oraz jest dodatkowe i nieobowiązkowe dla pracownika.
W zależności od typu jednostki wydatki należy ująć w odpowiednim kodzie.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatkiem strukturalnym będzie wykonanie piłkochwytu w celu ochrony nowej elewacji budynku szkolnego oraz zabezpieczenia szyb przed uderzeniami piłki? Koszt inwestycji wyniósł 16 000 zł.
Wydatek poniesiony na wykonanie nowego piłkochwytu w celu ochrony nowej elewacji budynku szkolnego oraz zabezpieczenia szyb przed uderzeniami piłki będzie stanowił wydatek strukturalny, który należy ująć w obszarze „XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, w kodzie „75. Infrastruktura edukacji”, jeżeli jest elementem działania polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji boiska szkolnego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Straż miejska w 2013 r. zrealizowała inwestycję „Budowa instalacji teletechnicznej w budynku ratusza”. Inwestycja dotyczyła systemu monitoringu miejskiego i polegała na budowie instalacji teletechnicznej, zakupie pulpitów operatorskich, monitorów oraz szafy krosowej. Czy jest to wydatek strukturalny? Jeżeli tak, to jaki kod jest prawidłowy?
Wydatki poniesione na budowę instalacji teletechnicznej dotyczącej systemu monitoringu miejskiego będą stanowiły wydatki strukturalne w dwóch przypadkach:
● w obszarze „VIII. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, w kodzie „61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich” – jeżeli dane działanie było realizowane na tzw. obszarze problemowym, na którym występuje wysoka stopa bezrobocia, wysoki stopień przestępczości i wykroczeń, wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia oraz następuje rewitalizacja tego obszaru poprzez zapewnienie stref i systemów bezpieczeństwa oraz zapobieganie zagrożeniom patologiami społecznymi (zakup i instalacja systemów monitoringu),
● w obszarze „VI. Turystyka”, w kodzie „57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, w ramach zakupu sprzętu i modernizacji bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych działających na obszarach turystycznych i rekreacyjnych” – tylko w przypadku projektów wyłącznie ściśle powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa turystom.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Jakie wydatki w Służbie Więziennej można zakwalifikować do wydatków strukturalnych?
Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013” do wydatków ponoszonych w Służbie Więziennej należy zaliczać wydatki ponoszone na poniższe działania:
● aktywizacja społeczno-zawodowa i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności,
● projekty służące modernizacji systemu szkolenia zawodowego więźniów,
● projekty informacyjno-promocyjne m.in. z zakresu równych szans, mobilności zawodowej, przekwalifikowań, promujące integrację i zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności,
● przygotowanie i realizacja procedur i standardów postępowania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób odbywających karę pozbawienia wolności,
● podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe) w zakresie przygotowania osób odbywających karę pozbawienia wolności do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem,
● projekty współpracy jednostek penitencjarnych z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, partnerami społeczno-gospodarczymi w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Osobami, które mogą korzystać z pomocy w ramach tych zadań, są:
osoby odbywające karę pozbawienia wolności maksymalnie na dwa lata przed opuszczeniem jednostki penitencjarnej (również w związku z warunkowym, przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary maksymalnie na dwa lata przed nabyciem uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary),
funkcjonariusze i pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
Wydatki ponoszone w ramach tych zadań należy ujmować w obszarze „XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej”, w kodzie „71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy”.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa, 8 września 2015 r.
● Czy wydatki związane z utrzymaniem świetlicy terapeutycznej (zadanie ośrodka pomocy społecznej) utworzonej na obszarze objętym rewitalizacją, m.in. wynagrodzenia kierownika, pedagogów, pomocy administracyjnej, pracownika gospodarczego oraz zakup środków czystości i pomocy dydaktycznych, a także wydatki związane z utrzymaniem świetlicy (media), z działalnością dydaktyczną – wyjazdy do kina, stanowią wydatki strukturalne?
Co do zasady wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem jednostki (np. czynsze, eksploatacja, wydatki na zakup materiałów biurowych, bieżące remonty, zakupy mebli i wyposażenia placówki, usługi kominiarskie itp.) nie stanowią wydatków strukturalnych. W związku z tym wymienione w pytaniu wydatki dotyczące:
● pomocy administracyjnej,
● wynagrodzenia pracownika gospodarczego,
● zakupu środków czystości,
● utrzymania świetlicy (media),
● nie będą kwalifikowane jako wydatki strukturalne.
Wydatki ponoszone na wynagrodzenie kierownika oraz na wyjazdy do kina również nie stanowią wydatków strukturalnych.
Wydatki ponoszone na wynagrodzenie pedagogów mogą stanowić wydatek strukturalny, który należy ująć w obszarze „XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej”, w kodzie „71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy”.
Wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych mogą być uznane za wydatek strukturalny, który należy wykazać również w obszarze XI. w kodzie 71.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy zakupiony przez jednostkę oświatową sprzęt stanowiący wyposażenie stołówki (piekarnik elektryczny) można zaliczyć do wydatków strukturalnych?
Nie. Wydatki poniesione przez jednostkę oświatową na sprzęt stanowiący wyposażenie stołówki (piekarnik elektryczny) nie będą stanowiły wydatków strukturalnych i nie należy ich wykazywać w sprawozdaniu Rb-WSa.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zakup wyposażenia stołówki (piekarnika elektrycznego itp.) jest realizowany w ramach działania/zadania/projektu polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji infrastruktury pomocniczej obiektów dydaktycznych. Całkowite poniesione wydatki należy ująć w obszarze „XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, w kodzie „75. Infrastruktura edukacji”.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatkami strukturalnymi będą wydatki poniesione na zainstalowanie alarmu w budynku urzędu?
Nie. Co do zasady przyjmuje się, że wydatki ponoszone na zainstalowanie alarmu w budynku urzędu nie stanowią wydatków strukturalnych.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy budynek urzędu jest wpisany do rejestru zabytków. Wtedy wydatki poniesione na zainstalowanie alarmu w ramach projektu/działania/zadania polegającego na monitoringu i zabezpieczeniu obiektu dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń będą stanowiły wydatek strukturalny, który należy ująć w obszarze „VII. Kultura”, w kodzie „58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).