Przekazanie środków trwałych wprowadzonych do ewidencji firmy na cele prywatne nie wiąże się z powstaniem przychodu u prowadzącego działalność gospodarczą. Dojdzie jednak do tego, gdy w ciągu 6 lat od przekazania podatnik je sprzeda.
Czy przekaz na własne cele trzeba udokumentować
Pan Zdzisław prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych ma m.in. komputer, który chciałby przekazać do swojego majątku prywatnego. – Czy muszę sporządzić dokument takiego przekazania?
TAK
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej wymaga udokumentowania. Nie jest to zbyt skomplikowane – wystarczy sporządzić protokół przekazania komputera z działalności gospodarczej na własne potrzeby (np. w notatniku) i wydrukować. Powinny się w nim znaleźć również odpowiednie dane z tym związane. Chodzi przede wszystkim o datę przekazania komputera na własne cele, a także datę wystawienia dokumentu, dane firmy, opis komputera – aby było wiadomo, co przekazujemy – a więc nazwa środka trwałego i numer z ewidencji środków trwałych, pod którym sprzęt był wpisany. Na końcu protokół trzeba podpisać. Po przekazaniu komputera z działalności należy wykreślić go z ewidencji środków trwałych.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy sprzedaż prywatnego auta podlega VAT
Pani Monika przekazała samochód z majątku firmy do majątku prywatnego. Teraz chce go sprzedać. Czy od takiego zbycia trzeba zapłacić VAT?
NIE
Istotne w tej sytuacji jest to, czy pani Monika działa w charakterze podatnika VAT, czy też jako osoba rozporządzająca własnym, prywatnym majątkiem. Bez wątpienia po przekazaniu auta do majątku prywatnego w grę wchodzi jedynie rozporządzanie własnym majątkiem osobistym. W efekcie sprzedaż samochodu nie będzie objęta VAT. Jak wskazał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, zbycie auta z majątku prywatnego podatnika, wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej, nie stanowi takiej działalności. Nie działa on już jako podatnik VAT.
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 sierpnia 2016 r. (nr ILPP2/4512-1-250/16-5/OA).
Czy przekazując komputer, zapłacę podatek dochodowy
Pani Mirosława jest przedsiębiorcą. Prowadzi tę działalność sama. Kupiła rok temu komputer i zaczęła go amortyzować. Nie spełnia on jednak jej oczekiwań, ale przydałby się do zadań domowych. Czy od przekazania z firmy do celów prywatnych trzeba zapłacić podatek dochodowy?
NIE
Przede wszystkim należy sporządzić protokół przekazania komputera z majątku firmowego do prywatnego, ale nie trzeba płacić podatku dochodowego. Odpłatne zbycie składników majątku firmy nie jest źródłem przychodu z działalności gospodarczej, chyba że osoba prywatna sprzeda wycofany składnik przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po tym, w którym do tego doszło.
Jeśli więc pani Mirosława przekaże komputer z majątku firmowego do osobistego, to nie będzie musiała płacić podatku. Jeśli natomiast przekaże komputer na własne cele, a np. po dwóch latach go sprzeda, wtedy będzie musiała osiągnięty przychód ze zbycia opodatkować, tak jak inne przychody z działalności gospodarczej. Jeśli jednak poczeka te sześć lat ze sprzedażą, to będzie mogła swobodnie sprzedać komputer – nie powstanie wtedy przychód z działalności gospodarczej.
Pozostaje jeszcze kwestia amortyzacji. Jeśli przed przekazaniem komputera pani Mirosława nie zdążyła go w pełni zamortyzować (zaliczyć do kosztów odpisów amortyzacyjnych o wartości równej wartości początkowej środka trwałego), to w momencie przekazania nie może zaliczyć niezamortyzowanej części środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów firmy. Przekazanie oznacza również, że nie będzie mogła kontynuować amortyzacji.
Jeśli natomiast przekaże komputer nie w pełni zamortyzowany, a następnie – już z majątku osobistego – sprzeda go przed upływem 6 lat, wtedy powstanie przychód z działalności, ale będzie mogła go pomniejszyć o niezamortyzowaną jego wartość.
Podstawa prawna
Art. 10 ust 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy przenosząc telewizor, muszę zapłacić PIT
Pan Wiesław prowadzi jednoosobową firmę. Zastanawia się, jakie składniki majątku firmy może przenieść do majątku osobistego. Potrzebuje bowiem gotówki, a więc po przeniesieniu rzeczy do majątku osobistego będzie chciał je sprzedać. Czy np. od przekazania drukarki, komputera i telewizora zapłaci podatek – pyta czytelnik.
NIE
Wycofanie środków trwałych ujętych w ewidencji, jak też w niej nieujętych (bo np. ich wartość nie przekraczała 3500 zł) nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego, a więc jego zapłaty. Chodzi przy tym o różnego rodzaju środki trwałe, takie jak np. drukarka, komputer i telewizor, a więc wszystkie, które wymienił czytelnik.
Jeśli jednak zamierza te rzeczy spieniężyć po wycofaniu z działalności, to powinien wziąć pod uwagę zasadę, zgodnie z którą będzie musiał rozpoznać przychód z działalności firmowej. Innymi słowy, jeśli sprzeda powyższe rzeczy w ciągu 6 lat, licząc od miesiąca następującego po tym, w którym wycofał je z majątku firmowego do prywatnego, będzie musiał rozpoznać przychód z działalności gospodarczej. Jeśli odczeka 6 lat i dopiero po tym terminie sprzeda środek trwały, nie będzie musiał rozliczać przychodu.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w z 18 marca 2016 r. (nr IPTPB1/4511-813/15-3/MH).
Czy od przekazania samochodu należy się PIT
Mam firmę, a w niej samochód osobowy – pisze pani Marta. – Chcę jednak go przekazać z firmy do majątku prywatnego, a następnie nieodpłatnie synowi. Czy w przypadku samochodu obowiązują inne zasady rozliczania PIT od takiego przekazania niż przy innych środkach – pyta czytelniczka.
NIE
Przekazanie samochodu z biznesu do majątku prywatnego rodzi takie same obowiązki jak przekazanie np. komputera. Innymi słowy, pani Marta musi jedynie sporządzić protokół przekazania i wykreślić sprzęt z ewidencji. Nie będzie musiała rozliczać PIT. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy już po przekazaniu do majątku prywatnego sprzeda samochód przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po tym, w którym wycofała go z majątku firmowego do prywatnego. Wtedy konieczne będzie rozliczenie PIT. Jeśli jednak zamierza przekazać nieodpłatnie samochód synowi, to nie uzyska z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego. Oznacza to, że nie będzie musiała płacić PIT.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lutego 2016 r. (nr ITPB1/4511-1153/15/DP).
Czy zwolniony z VAT musi rozliczyć podatek
Pan Czesław ma firmę, którą prowadzi jednoosobowo. Dwa lata temu kupił komputer i drukarkę. Ponieważ wartość sprzętów przekraczała 3,5 tys. zł, wprowadził je do ewidencji środków trwałych. Nie odliczał jednak VAT, ponieważ korzystał ze zwolnienia podmiotowego. W kolejnych latach, tak jak i obecnie, też korzystał ze zwolnienia VAT. Pyta, czy przekazując sprzęty z działalności do majątku osobistego, musi rozliczyć VAT.
NIE
Skoro nasz czytelnik korzysta ze zwolnienia z VAT i nie odliczył podatku przy nabyciu komputera i drukarki, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, nie musi rozliczać podatku od towarów i usług. Ten obowiązek może dotyczyć jedynie podatników, którzy skorzystali z prawa do odliczenia, a zatem byli czynnymi podatnikami VAT. Pan Czesław wybrał zwolnienie podmiotowe w VAT (dotyczy podatników, których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150 tys. zł). Polega ono na tym, że nie trzeba opodatkowywać sprzedaży towarów lub usług do momentu, gdy nie przekracza ona powyższego limitu. Minusem jest brak prawa do odliczenia VAT od zakupów, ale nie trzeba go również rozliczać, przekazując środek trwały z działalności firmowej do majątku prywatnego.
Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby pan Czesław odliczył VAT przy nabyciu środków trwałych. Wtedy, przy przekazaniu komputera z działalności na cele osobiste, musiałby uiścić VAT – podstawą opodatkowania byłaby jego aktualna wartość rynkowa. Co więcej, mimo że przepisy obecnie nie nakładają takiego obowiązku, do celów dowodowych i dokumentacyjnych warto byłoby sporządzić fakturę wewnętrzną takiego przekazania.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 2, art. 29a, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).