statystyki

Dla kogo nowy, tańszy sposób rozliczeń?

29.01.2016, 07:26; Aktualizacja: 31.01.2016, 11:09
kalkulator, tabela, podatki

Wpisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania.źródło: ShutterStock

Na zastosowanie uproszczenia ustawodawca nie zezwolił organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działania finansowane ze środków pochodzących z 1 proc.

Dotychczas wszystkie jednostki non profit ze względu na to, że są osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, musiały na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.; dalej: u.r.) prowadzić księgi rachunkowe. Od nowego roku uległo to zmianie za sprawą dodania ust. 5 w art. 2 u.r. Wskazano w nim, że niektóre jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego, mimo że są zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości, mogą zrezygnować z prowadzenia ksiąg i zamiast tego prowadzić jedynie ewidencję przychodów i kosztów. Wskazówki dotyczące prowadzenia tej ewidencji i zasad dokumentowania operacji w niej ujmowanych zawiera rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2015 r.

Jednostkami uprawnionymi do rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia tej uproszczonej ewidencji są (zgodnie z art. 10a u.d.p.p.w.) organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 u.d.p.p.w., czyli stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Nie mogą skorzystać z tych uproszczeń, mimo że prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego:

● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

● spółdzielnie socjalne,

● spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymagania do spełnienia

Organizacje pozarządowe, które chciałyby prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, muszą spełnić jednocześnie kilka warunków. RAMKA 1

Po pierwsze muszą działać w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 u.d.p.p.w., czyli realizować działania wskazane w 33 punktach wymienionych w tym przepisie. RAMKA 2, S. C4

Takie organizacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz nie mogą mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

Kolejny warunek związany jest ze źródłami uzyskiwanych przez organizację przychodów. Mogą one osiągać przychody wyłącznie z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Wartość tych przychodów nie może być w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów wyższa niż 100 000 zł. Warunku tego nie stosuje się w pierwszym roku prowadzenia działalności, jeśli od razu organizacja zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej ewidencji. PRZYKŁADY 1, 2 I 3

RAMKA 1

Ułatwienia są możliwe dopiero po spełnieniu warunków

1 Organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

● działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

● nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

● nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,

● osiągają przychody wyłącznie z określonych źródeł.

2 Ponadto źródłami przychodów, jakie będą mogły uzyskiwać te organizacje, będą wyłącznie:

● działalność nieodpłatna pożytku publicznego,


Pozostało jeszcze 90% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane