Czy w przypadku gdy działka budowlana została kupiona w 2000 roku, a dom został na niej wybudowany w 2004 roku, pięcioletni termin należy liczyć od końca 2000 czy 2004 roku?

Tego rodzaju problemy interesowały czytelników w trakcie dyżuru telefonicznego dotyczącego podatku dochodowego związanego ze sprzedażą nieruchomości.

Odpowiadający na pytania Tomasz Socha, doradca podatkowy z Ernst & Young, wyjaśniał, że wśród źródeł przychodu podlegających podatkowi dochodowemu znajduje się przychód ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości. Z tego powodu należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Wynika z nich, że budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku. Odmienna sytuacja prawna występuje tylko w przypadku użytkowania wieczystego, kiedy na gruncie stanowiącym własność państwową lub gminną może być wzniesiony budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika. Przepis artykułu 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT mówi tylko o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Nie rozdziela sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku stanowiącego jego część składową. Nie wymienia też sprzedaży budynku jako odrębnego źródła przychodu. Nie można więc traktować, w rozumieniu przepisów tej ustawy, jak również kodeksu cywilnego, odrębnie sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku. Może to nastąpić tylko w przypadku budynku znajdującego się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. Jeśli więc działka budowlana została kupiona w 2000 roku, a dom wybudowano w 2004 roku, to pięcioletni termin liczy się od końca 2000 roku.

Poza tym czytelnicy pytali, czy w tej sytuacji, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przekazany w darowiźnie dziecku, które wyda je na cele mieszkaniowe, będzie możliwe korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. Niestety, w takim przypadku nie można liczyć na zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości. To podatnik dokonujący sprzedaży powinien wydać pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Przekazanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży np. działki budowlanej dziecku na jego potrzeby mieszkaniowe nie stanowi spełnienia warunków zwolnienia.