Podatnik, który nie wpuści urzędników gminy, aby mogli zmierzyć powierzchnię nieruchomości, i nie uzasadni odmowy wstępu obiektywnymi okolicznościami, może zostać ukarany – orzekł WSA w Rzeszowie.
Sprawa dotyczyła właścicielki budynków, wobec której toczyło się postępowanie w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego. Prezydent miasta, jako organ podatkowy, chciał dokonać oględzin i zmierzyć powierzchnię użytkową budynków. Pouczył podatniczkę, że jeżeli nie udostępni nieruchomości, to może zostać ukarana karą porządkową.
Pełnomocnik podatniczki w wyznaczonym terminie odmówił jednak wstępu do budynków.
W tej sytuacji prezydent miasta stwierdził, że podatniczka bezzasadnie odmówiła udostępnienia nieruchomości, i nałożył na nią karę porządkową w wysokości 1000 zł.
Podatniczka uważała jednak, że nie musiała wpuszczać urzędników do budynków, bo prawo gwarantuje obywatelom nienaruszalność miru domowego. Twierdziła też, że nie mogła zostać ukarana, bo prezydent nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego.
Samorządowe kolegium odwoławcze podtrzymało jednak postanowienie prezydenta. Również WSA w Rzeszowie uznał, że było ono prawidłowe. Przypomniał, że możliwość nałożenia kary porządkowej do 2800 zł wynika z art. 262 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Przepis ten ma zdyscyplinować podatników, także tych, którzy bezzasadnie odmówili m.in. okazania przedmiotu oględzin (nieruchomości) – tłumaczył sąd.
Co więcej, dodał, nawet jeżeli organ ma dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz deklaracji złożonych przez podatnika, to i tak może weryfikować zawarte w nich dane, m.in. na podstawie oględzin.
Ponadto – jak wskazał WSA – zgodnie z art. 122 ordynacji, organ ma obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Może więc podjąć kroki w celu uzyskania wyjaśnień lub przedstawienia dowodu.
Skoro pełnomocnik podatniczki uniemożliwił oględziny nieruchomości, to musiała się ona liczyć z konsekwencjami, w tym karą grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 21 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 365/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia