Zwolniona z opłaty targowej jest sprzedaż na gruncie dzierżawionym od gminy. Jeśli jednak podatnik wykracza poza ten teren, musi uiścić daninę – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która sprzedawała towary w kiosku oraz na wystawce przed nim. Grunt, na którym stał ten kiosk, dzierżawiła od gminy. Inkasent, którego zadaniem był pobór opłaty targowej w miejscach sprzedaży, uznał że podatniczka powinna uiścić daninę od wystawki. Gdy ta odmówiła, wójt gminy wydał decyzję, w której określił jej wysokość opłaty targowej. Stwierdził, że wystawka, na której podatniczka reklamuje sprzedawane towary, jest elementem miejsca dokonywania sprzedaży. Jest to sprzedaż na targowisku, a więc podlega opłacie. Jej wysokość jest uzależniona od powierzchni, którą zajmuje sprzedający.
Tego samego zdania było samorządowe kolegium odwoławcze, a rację obu organom przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Chodzi więc o miejsce, którego lokalizację wyznacza gmina, jak i każde inne, mimo że formalnie nie jest ono przez gminę oznaczone jako targowisko. Może być nim więc np. hala targowa, dom handlowy, plac, chodnik, pas przydrożny, o ile w tych miejscach prowadzona jest sprzedaż.
Co więcej, opłatę targową pobiera się niezależnie od należności za korzystanie z urządzeń targowiska oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko – dodał sąd.
WSA wyjaśnił, że z opłaty są zwolnione osoby i podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Zastrzegł jednak, że przepis ten nie ma zastosowania do osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości, ale prowadzą sprzedaż na targowisku poza miejscem, od którego płacą podatek. W takiej sytuacji opłata targowa dotyczy tylko powierzchni nieobjętej tą daniną.
To oznacza – tłumaczył sąd – że czynności wykonywane przez podatniczkę są zwolnione od opłaty targowej jedynie w zakresie wielkości wydzierżawionej nieruchomości. Natomiast od wystawki, która wykracza poza dzierżawiony grunt, trzeba uiścić opłatę.
Zdaniem sądu, nie ma znaczenia to, że wystawka jest jedynie ekspozycją towarów w celach reklamowych. Wystawa towarów w miejscu sprzedaży lub w bezpośrednim sąsiedztwie z miejscem sprzedaży mieści się bowiem w zakresie działalności handlowej lub targowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał też, że wójt gminy mógł przyjąć w decyzji ustalenia poczynione przez inkasenta oraz pracowników straży gminnej. Jak wyjaśnił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 października 2002 r. (sygn. akt III SA 680/02), notatki urzędowe, sporządzone przez uprawniony podmiot, mają walor dokumentu, który w pełni pozwala na przyjęcie za wiarygodne zawartych w nim danych.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 98/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia