Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku gdy z rozliczenia PIT wynika nadpłata, fiskus zobowiązany jest zwrócić pieniądze. Część podatników już otrzymała należne pieniądze, inni na zwrot podatku będą musieli poczekać nawet do końca lipca.

W świetle prawa za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie uiszczonego podatku. Powstaje ona z dniem złożenia deklaracji PIT, a w przypadku deklaracji elektronicznej, z chwilą uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. W jaki sposób fiskus zwraca podatnikom należności? Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy może bowiem, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli jednak podatnik tego nie zrobi, fiskus musi wypłacić mu pieniądze w terminie do trzech miesięcy od chwili złożenia deklaracji w urzędzie. W tym roku podatnicy otrzymają pieniądze najpóźniej ostatniego dnia lipca. Proces ten można jednak przyśpieszyć. Im szybciej podatnik przekaże deklarację organowi podatkowemu, tym szybciej zaczyna biec termin na zwrot nadpłaty.

Kto jako pierwszy otrzymuje zwrot podatku? W przypadku podatników posiadających Kartę Dużej Rodziny, czas oczekiwania skraca się do 30 dni. Warunkiem jest jednak uwzględnienie tego przywileju w deklaracjach PIT-36 i PIT-37. Na szybszy zwrot podatku mogą liczyć także osoby rozliczające się z fiskusem elektronicznie. E-deklaracje usprawniają pracę urzędu, co wpływa na szybsze podjęcie decyzji ws. ewentualnego zwrotu podatku przez organy podatkowe. Nie jest to jednak gwarantem szybszego zwrotu podatku, bowiem rosnąca liczba podatników składających deklaracje elektroniczne uniemożliwia fiskusowi potraktowanie każdej z nich priorytetowo.

Co w przypadku korekty deklaracji? Korekta zeznania podatkowego złożona przez podatnika sprawia, iż czas jaki przysługuje fiskusowi na zwrot podatku naliczany jest na nowo. Zdarzają się też sytuacje, gdy zwrot podatku wynika właśnie z korekty, której dokonał podatnik lub organ skarbowy. Jeśli jednak w toku czynności sprawdzających korekty dokona organ skarbowy, podatnik otrzyma należny zwrot podatku w terminie do 3 miesięcy od momentu złożenia deklaracji.

>>Sprawdź, jak dokonać korekty PIT

Powszechną formą zwrotu podatku jest przelew na konto bankowe. By doszło do jego realizacji, podatnik musi uprzednio załączyć do deklaracji formularz z uzupełnionym numerem konta bankowego. W innym przypadku fiskus stosuje tradycyjne metody: należności przesyła przekazem pocztowym na adres wynikający deklaracji obciążając jednocześnie podatnika opłatami takiej operacji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa