Kwota przekazana spółce wnoszącej aport przez spółkę go otrzymującą na zapłatę 23 proc. VAT nie zwiększa podstawy opodatkowania CIT u tej pierwszej – orzekł NSA.
To już kolejny wyrok potwierdzający, że VAT wynikający z faktury nie powiększa przychodu nie tylko wtedy, gdy dokumentuje ona sprzedaż, lecz także wtedy gdy wnoszony jest aport.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o. produkującej wyroby cukiernicze. W ramach restrukturyzacji zamierzała wnieść do nowej spółki z o.o. prawa do znaków towarowych oraz wzorów użytkowych. Przeniesieni mieli też zostać pracownicy marketingu odpowiedzialni za zarządzanie tymi prawami oraz umowy niezbędne do wykorzystywania znaków w nowej spółce. Tym samym spółka wnosząca aport miała stać się wspólnikiem nowego podmiotu.
Transakcja byłaby opodatkowana i udokumentowana fakturą. Spółka miała otrzymać od nowego podmiotu przelew z równowartością VAT, który w związku z transakcją musiałaby odprowadzić do urzędu.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy równowartość VAT wlicza się do podstawy opodatkowania CIT spółki wnoszącej aport.
Spółka uważała, że VAT należny nie może zwiększać jej przychodu, bo zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Argumentowała, że wniesienie aportu jest taką samą transakcją jak sprzedaż towaru, a przecież VAT od sprzedaży nie zwiększa podstawy opodatkowania. – W jednym i drugim przypadku podatek trafia do urzędu – argumentowała.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że czym innym jest zapłata VAT w cenie towaru, a czym innym wypłata jego równowartości przez podmiot otrzymujący aport. - W drugim przypadku pieniądze nie mają charakteru podatku, mimo że stanowią jego równowartość. Podatkiem jest bowiem świadczenie na rzecz Skarbu Państwa, a nie kwoty przekazywane sobie między przedsiębiorcami – uznał organ.
Spółka wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd nie zgodził się z dyrektorem izby, że skoro przekazana kwota jest równowartością podatku, to nie może być ona traktowana jak podatek. Uznał, że przyjęcie takiej tezy prowadziłyby do naruszenia zasady neutralności VAT. Dodał, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy fakturą dokumentującą zwykłą sprzedaż a tą, która potwierdza wniesienie aportu. W związku z tym nie ma powodu, aby inaczej traktować wynikający z każdej z nich podatek należny.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Andrzej Jagiełło powiedział, że VAT nie zwiększa przychodu nawet wtedy, gdy wystawca faktury nie dostaje całej należności w gotówce, tylko sam podatek, a resztę otrzymuje w udziałach. Powołał się także na inne wyroki NSA (sygn. akt II FSK 3141/13, I FSK 225/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 602/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia