W spółce rozszerzamy działalność gospodarczą o wytwarzanie filmów edukacyjnych. Filmy będą sprzedawane jako wyrób gotowy. W jaki sposób zaksięgować koszty poniesione na wytworzenie filmów?
Ustawa o rachunkowości w art. 34 ust. 3 określa zasady wyceny wytwarzanych przez jednostki projektów typowych. Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
Zakończone programy typowe przenosimy na konto wyrobów gotowych, prowadząc odpowiednie konta analityczne w celu ustalenia kosztów przypadających na sprzedane wyroby i ewentualne koszty niesprzedanych wyrobów. W momencie sprzedaży prawa do korzystania z programu typowego odpisujemy w koszty równowartość przychodu ze sprzedaży wyrobu. Może się więc okazać, że przez pierwsze okresu sprzedaży wyrobu gotowego nasz wynik na sprzedaży jest równy zero. Dodatkowo w związku ze sprzedażą wyrobu gotowego możemy ponosić dodatkowe koszty sprzedaży, które jednak będą odnoszone w ciężar konta „Koszty sprzedaży”.
PRZYKŁAD
Konta zespołu 5
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji filmów. Koszty produkcji ewidencjonowane są na koncie zespołu 5 produkcja podstawowa – filmy. Po zakończeniu produkcji wartość kosztów przenoszona jest na konto wyroby gotowe. W bieżącym miesiącu spółka dokonała sprzedaży pierwszych praw do emisji filmu.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. Przeniesienie kosztów zakończonych i gotowych do sprzedaży filmów – 850 000 zł;
2. Faktura za sprzedaż prawa do emisji filmu:
a. Wartość netto – 100 000 zł;
b. VAT – 23 000 zł;
c. Wartość brutto – 123 000 zł;
3. Przeniesienie kosztów wytworzenia filmu w części odpowiadającej przychodom – 100 000 zł.
Podstawa prawna
Art. 34 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).